JJ15V3_8 3J Jack and JJ ร่วมสร้าง เครือข่ายการเรียนรู้ นิสิตนักศึกษา ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

IQA Student Network 2015

เครือข่ายการเรียนรู้ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ที่เน้นให้ความรู้ และ ทักษะ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคตะวันออก

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่สาม

การเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่การเป็น ฅ ฅน ที่สมบูรณ์ ต้อง เกิ้อกูล โดย สถาบันการศึกษา

ด้วยการ การจัดระบบ และ กลไก การเรียนรู้

นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ๘ สถาบัน กว่า ๑๒๐ ชีวิต มาเรียนรู้ ร่วมกัน

ณ วิทยาเขตบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย วิทยากร Jack และ JJ สองสหายร่วมกู่สร้างสรรค์ ชาว Gotoknow

Action Learning เริ่มด้วย Pre Test เพื่อ กระตุ้น เป้าหมายการเรียนรู้

คิด ลิขิต สร้าง จิตสำนึก สร้าง บัณฑิตที่พึงประสงค์

Getting to Know Me and We เพื่อ รู้เรา แสวงหาตัวตน แล้ว เล่า แลก ประสบการณ์ สร้างทีมเครือข่ายการพัฒนา ร่วมกัน

ครู เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา ต่าง เรียนรู้ ร่วมกัน

ทุกคน คือ ครู เรียนรู้ และ ร่วมพัฒนา ทักษะ เพื่อพัฒนา คุณภาพ

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เติมเต็ม สร้างปัญญา

JJ15 Give and Grow


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเรียนรู้ ด้วยค่ะ


เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์การทำงาน

ไปตะวันออกอีกแล้วนะครับ

เขียนเมื่อ 

3J มาร่วมด้วยช่วยกันอีกครั้ง

บรรยากาศการเรียนรู้ แบบเงยหน้าด้วยอะ ^___^