กลุ่มของผมประกอบไปด้วย

              1. นายเดชา        ดรินทพงศ์

               2. นายชยกฤต    กรรณริก

               3. นายวรปรัชญ์  ปุจฉาการ