สิ่งที่อยากเรียนในวิชา TT735 กฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม                 ในปัจจุบันธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นในอนาคต ซึ่งปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของการแข่งขันในอนาคต นั่นก็คือ กฏหมายและระเบียบในการแข่งขันของธุรกิจนี้ผมในฐานะที่ได้ศึกษามาทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมและได้ทำงานในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งกำลังศึกษาปริญญาโทในด้านการบริหารเทคโนโลยีโทรคมนาคมด้วย นอกจากนี้ในอนาคตอาจจะมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม  ผมจึงได้ลงทะเบียนเรียนในวิชา กฏหมายและนโยบายโทรคมนาคมนี้ โดยหวังว่าจะได้ความรู้ที่เกี่ยวกับ
  • ใบอนุญาติและสัญญาต่างๆที่ต้องขออนุญาติ ในการทำธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม โดยผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจของตนเอง
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม โดยผู้บริโภคควรรู้ถึงขอบเขตของสิทธิที่ตนเองควรจะได้รับ และสามารถทำการเรียกร้องสิทธิต่างๆได้
  • กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
  • บทบาทและหน้าที่ขององค์กรควบคุม(กทช) ว่ามีขอบเขตของอำนาจและหน้าที่เพียงใดในการควบคุมกฏระเบียบในการแข่งขันต่างๆ
  • ทิศทางและแนวโน้มในนโยบายด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในอนาคตของประเทศไทย
 

                สุดท้ายผมหวังว่า จะได้นำความรู้ในวิชานี้ มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง องค์กร และประเทศชาติ ให้ได้มากที่สุดตามความสามารถและโอกาสที่มี โดยจะนำไปประยุกต์ใช้งานในงานที่ทำในปัจจุบันและโอกาสต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป รวมทั้งนำไปใช้ในงานวิจัยที่จะทำในเทอมนี้

  

11 พ.ย. 49

พีรพล ปุรณวัฒนกุลชัย

สาขาบริหารเทคโนโลยี(การจัดการโทรคมนาคม)วิทยาลัยนวัตกรรม   ม.ธรรมศาสตร์

รหัส 4823030590