โรงเรียนบ้านสุขขุม ได้จัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ 10 หน่วย