รายงานผลการศึกษาจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนประถมศึกษา #ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโภชนาการสมวัย

จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 4 ปี อปท. และโรงเรียนที่ร่วมโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีด้านการจัดการอาหารและโภชนาการส่งผลให้อาหารกลางวันนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย ส่งผลให้ภาวะเตี้ยและผอมในนักเรียนลดลง ส่วนภาวะอ้วนสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับคงที่ อย่างไรก็ตามหากมีการควบคุมคุณภาพอาหารให้ได้ตามมาตรฐานร่วมกับการส่งเสริมพฤติกรรมการกินอาหารลดหวานมันเค็ม เพิ่มการกินผักผลไม้ และการออกกำลังกายของนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในปีต่อไปคาดว่าภาวะอ้วนในนักเรียนจะลดลงได้ตามเป้าหมายของประเทศ คือ ไม่เกินร้อยละ 8

ผลการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ระดับท้องถิ่น (ปี 2552 – ปัจจุบัน):

1) จากจำนวน อปท. 241 แห่ง มีร้อยละ 52.7 ได้เพิ่มค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนจากวันละ 13 บาทต่อคน เพิ่มเป็น 15 – 20บาทต่อคน โดยใช้งบประมาณท้องถิ่น รวมทั้งได้บรรจุงานอาหารและโภชนาการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีงบประมาณรองรับตั้งแต่ 20,000 – 2,000.000 บาท

2) จากจำนวนโรงเรียน 538 แห่ง มีร้อยละ 74.7 ของโรงเรียน (จำนวน 402 แห่ง) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ โดยโรงเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้มีการจัดอาหารกลางวันได้คุณภาพตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย อยู่ในระดับดี – ดีมาก โดยมีปริมาณพลังงานและสารอาหารที่เด็กวัยเรียนต้องการใน 1 วันครบถ้วน (ประมาณร้อยละ 40 ของความต้องการใน 1 วัน) หรือมากกว่าร้อยละ 70 ของความต้องการใน 1 มื้อ <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">
</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">
</p>

3) นักเรียนมีพฤติกรรมการกินอาหารและการออกกำลังกายในระดับดีมากเพิ่มขึ้น 2.4 เท่า จาก ร้อยละ 13.2 ในปี 2552 เพิ่มเป็นร้อยละ 51.6 ในปี 2556 (แผนภูมิ 3)โดยเฉพาะพฤติกรรมการกินผัก ผลไม้ การเลือกกินขนมอ่อนหวาน อ่อนเค็ม ไขมันน้อย การไม่ดื่มน้ำอัดลม และการไม่เติมน้ำปลา น้ำตาลในอาหารปรุงสำเร็จมีแนวโน้มดีขึ้น

4) นักเรียนมีภาวะเตี้ย ลดลง 1.3 เท่า จากร้อยละ 6.0 ในปี 2552 ลดลงเหลือร้อยละ 4.7 ในปี 2556 ส่วนภาวะอ้วนสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับคงที่คือร้อยละ11.2


ที่มา : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโภชนาการสมวัยความเห็น (0)