สถานการณ์โภชนาการเด็กไทย ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 #ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโภชนาการสมวัย

ผลสำรวจภาวะโภชนาการเด็กไทย โดยกรมอนามัย

1. ภาวะอ้วนในเด็ก พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 2.29 ล้านคน มีเด็กไทยที่มีภาวะอ้วน (อ้วนและเริ่มอ้วน) จำนวน 216,521 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.46 โดยพบว่าเด็กที่มีภาวะอ้วนมากที่สุดอยู่ในภาคกลางร้อยละ 12.41 รองลงมาเป็นภาคตะวันออก ร้อยละ 10.91 และ ภาคเหนือร้อยละ 9.85 ตามลำดับ(ตารางที่ 1)

2. การประเมินภาวะการเจริญเติบโตที่เหมาะสมและการพัฒนาการทางสมองผ่านการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง เด็กอายุ 6-14 ปี จำนวน 1.88 ล้านคน พบว่า มีเด็กที่มีรูปร่างส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 1.20 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 64.1 หรืออยังมีเด็กอีกร้อยละ 35.9 ที่ยังมีการเจริญเติบโตที่ไม่เหมาะสมกับช่วงวัย (ตารางที่ 2)

3. ภาวะการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมอง ในเด็กอายุ 0-5 ปี พบว่า มีเด็กที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนจำนวน 1.16 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 60.9 หรือยังมีเด็กอีกร้อยละ 39.1 ที่ยังมีการเจริญเติบโตไม่เหมาะสมกับช่วงวัย ทั้งนี้เด็กในภาคใต้มี จำนวนเด็กส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนน้อยที่สุดร้อยละ 34.4 แตกต่างค่อนข้างมากจากภาคกลางที่มีค่าสูงสุดร้อยละ 70.1 ภาคตะวันออกร้อยละ 70.0 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 65.8 และภาคเหนือร้อยละ 60.1(ตารางที่ 3)

กรมอนามัยได้เฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-18 ปี ในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 993,068 คน เมื่อเปรียบเทียบน้ำหนักต่อส่วนสูง ดังภาพที่1 พบว่า เด็กไทยส่วนใหญ่มีภาวะสมส่วน (สีเขียว) โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเด็กสมส่วนมากที่สุดจำนวน 340,420 คน หรือร้อยละ 75.13 และเป็นภาคที่มีเด็กผอมและค่อนข้างผอมมากที่สุดด้วย โดยมีเด็กผอมจำนวน 32,939คน หรือร้อยละ 7.27มีเด็กค่อนข้างผอมจำนวน 29,929 คน หรือร้อยละ 6.60 สำหรับภาคกลางพบว่ามีเด็กที่มีภาวะอ้วน เริ่มอ้วน และค่อนข้างท้วม มากกว่าในภาคอื่นๆ โดยมีเด็กอ้วนจำนวน 14,585 คน หรือร้อยละ 5.90 มีเด็กเริ่มอ้วนจำนวน 13,972 คน หรือร้อยละ 5.65 และเด็กที่ค่อนข้างท้วม จำนวน 11,427 คนหรือร้อยละ 4.62


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโภชนาการสมวัยความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

586230

เขียน

16 Feb 2015 @ 19:17
()

แก้ไข

16 Feb 2015 @ 21:00
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก