​บทหนังวันมาฆะ

กล่าวถึงวันมาฆะคำพระสอน
พึงสังวรเอาไว้ให้เห็นว่า
ชีวิตงามตามบาทพระศาสดา
ศาสนาสอนตนเป็นคนดี

เรียกวันจาตุรงค์สันนิบาต
พุทโธวาทแด่สงฆ์ครบองค์สี่
มินัดหมายให้มาสามัคคี
น่ายินดีมีมหาสมาคม

พระทุกรูปล้วนเป็นพระอรหันต์
ครบ "หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ" สม
บวชโดยองค์พระทรงธรรมนำนิยม
สมาคมคืนเพ็ญดูเด่นดวง

ทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์
ดับวิโยคโศกหายคลายความห่วง
ยกขันติเหนือคำธรรมทั้งปวง
ประดุจดวงประทีปทองที่ส่องทาง

ให้ละบาปทั้งปวงทุกช่วงชั้น
ให้ทำดีศรีวันสันติ์สว่าง
จงทำใจใสวิสุทธิ์ถึงจุดกลาง
เร่งปลดปละละวางหนทางตรง

ขอกราบกรานวันทามือสาธุ
ผู้บรรลุหลักการอันสูงส่ง
รสพระธรรมล้ำเลิศเจิดบรรจง
ถือเป็นธงคงมั่นนิรันดร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุๆครับ