การซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ)สำหรับใช้ในราชการ


หากส่วนราชการต้องการที่จะซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ใช้ในราชการสำนักงบประมาณได้ให้แนวไว้ว่า
ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาตามความจำเป็น และเหมาะสม ตามลักษณะงาน
ในตำแหน่งหน้าที่นั้น ๆ ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ติดต่ออย่างไร จำนวนเท่าไร เพื่อประโยชน์
แก่ทางราชการและไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ รวมทั้งไม่เป็นภาระกับงบประมาณของส่วนราชการ
ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และการจัดซื้อต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GFMISความเห็น (0)