แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน


แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว462 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน
2555 ใช้บังคับสำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของส่วนราชการเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
โดยครอบคลุมรถราชการ และยานพาหนะอย่างอื่น รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ครุภัณฑ์
หรือสิ่งอื่นใดที่ส่วนราชการ
มีไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งจำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยแยกเป็น
2 กรณี คือ 1. กรณีการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร และ 2. กรณีการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป
ซึ่งกรณีที่ 2 ให้จัดซื้อจาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือคลังน้ำมัน หรือ
สถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยตรง โดยวิธีกรณีพิเศษ
สำหรับขั้นตอนหลัก ๆ ของการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร กรณีส่วนราชการไม่มีภาชนะ
ที่ใช้สำหรับเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบไปด้วย 1. การจัดทำรายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
2. ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และ 3. การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
แต่หากส่วนราชการมีภาชนะที่ใช้สำหรับเก็บรักษา จะประกอบด้วยขั้นตอน 1. การจัดทำรายงาน
ขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 2. ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 3. การตรวจรับน้ำมันเชื้อเพลิง
4. การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่มา : หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว462 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GFMISความเห็น (0)