ความประทับใจในการสอนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

นับเวลาถึงปัจจุบันก็ 25 ปีแล้ว แต่ทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาต่างๆจะรู้สึกมีความสุข เริ่มจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ตัวอย่างประกอบการสอนซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องสอน จากนั้นนำมาร่างเป็นตุ๊กตาว่าจะสอนอย่างไร โดยต้องมีขั้นนำเข้าสู่เนื้อหาที่น่าสนใจประมาณ 5-10 นาที จากนั้นก็เชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาสาระที่จะสอน โดยใช้หลากหลายวิธี เช่น การแบ่งกลุ่มนักศึกษาอภิปรายกลุ่มแสดงความคิดเห็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (6)

สอนดีมากๆๆๆ

o.K.

ความเป็นครู ไม่ได้เป็นแค่ผู้สอน แต่ความเป็นครูเป็นเหมือนผู้ให้วิชา ผู้หล่อหลอมคุณธรรม จริยธรรม

ความเป็นครู เป็นครูด้วยหัวใจ

หญิงแกร่งมาก

เขียนเมื่อ 

ขอมอบดอกไม้ บูชาครู