ความเห็น 3006955

ความประทับใจในการสอนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

เขียนเมื่อ 

ความเป็นครู ไม่ได้เป็นแค่ผู้สอน แต่ความเป็นครูเป็นเหมือนผู้ให้วิชา ผู้หล่อหลอมคุณธรรม จริยธรรม