หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุกระทรวงการคลังได้มีหนังสือเวียนหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 คณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 คณะกรรมการกำหดนราคากลาง และคณะกรรมกา
รสอบข้อเท็จจจริงความผิดทางละเมิดฯ โดยอนุมัติให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการดังกล่าว
โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ดังนี้
1. ประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้งที่มาประชุม และกรรมการไม่เกินคนละ 1,200 บาท ต่อครั้งที่มาประชุม

2. คณะกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งตามแบบบรรยายลักษณะงานกำหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ
หรือความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือกรณีที่แบบบรรยายลักษณะงานมิได้กำหนดไว้ชัดเจน
แจ้งแต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ถือเป็นการปฏิบัติงานปกติประจำที่อยู่ในความ
รับผิดชอบโดยตรงของกรรมการผู้นั้น มิให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

3. หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด(แนบท้ายหนังสือเวียน)

4. ค่าตอบแทนที่นอกเหนือหรือแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

5. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรมขึ้นไป อาจกำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพื่อควบคุมค่าตอบแทนกรรมการได้ตามความจำเป็น ประหยัด และเหมาะสม
ภายใต้หลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

ที่มา : หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 132 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2

คำสำคัญ (Tags): #ค่าตอบแทน
หมายเลขบันทึก: 585107เขียนเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2015 10:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2015 10:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี