การจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างของส่วนราชการคณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกแบบและหรือควบคุมงานก่อสร้างของส่วนราชการไว้เมื่อปี พ.ศ.2536
ตามหนังสือที่ นร 0205/ว 44 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2536 ดังนี้

1. การออกแบบก่อสร้างอาคาร

1.1 เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้แล้ว ให้ส่วนราชการที่ยังไม่ได้ดำเนินการออกแบบก่อสร้าง
รีบดำเนินการออกแบบ หากส่วนราชการนั้นไม่มีหน่วยงานออกแบบก่อสร้าง หรือมีแต่ไม่สามารถดำเนินการ
ออกแบบก่อสร้างได้ ให้มีหนังสือขอความร่วมมือกรมโยธาธิการ กรมศิลปากร และส่วนราชการอื่นที่มีหน่วยงาน
ออกแบบก่อสร้าง อย่างน้อยอีกหนึ่งแห่ง อย่างช้าภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.รายจ่ายประจำปีมีผลใช้บังคับ
โดยจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ประเภท ขนาด วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ และระยะเวลาของ
การออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะของงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ที่กรมโยธาธิการกำหนด

1.2 ให้ส่วนราชการที่ได้รับการติดต่อแจ้งตอบเป็นหนังสือภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ว่าจะรับออกแบบหรือไม่

1.3 เมื่อส่วนราชการเจ้าของงบประมาณได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่ได้รับการร้องขอให้ออกแบบก่อสร้าง
ว่าสามารถออกแบบได้แล้ว ให้แจ้งตอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

1.4 กรณีที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการที่ขอความร่วมมือว่าไม่สามารถดำเนินการให้ได้ หรือไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือ
ภายในกำหนดเวลาตามข้อ 1.2 ให้ทวงถามทันที และเมื่อพ้นกำหนดเวลา 15 วัน นับจากวันที่ทวงถาม
และยังไม่ได้รับคำตอบให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้าง โดยขอทำความตกลง
ด้านการเงินกับสำนักงบประมาณต่อไป ในการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคาร ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
อาจจะขอความร่วมมือให้กรมโยธาธิการเป็นผู้ดำเนินการว่าจ้างแทนก็ได้

2. กาควบคุมงานก่อสร้างอาคาร


2.1 ส่วนราชการที่ไม่สามารถดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างได้เอง และเป็นกรณีที่ได้รับความร่วมมือจากกรมโยธาธิการ
กรมศิลปากร หรือส่วนราชการอื่นดำเนินการออกแบบก่อสร้างให้ เมื่อมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบที่จะดำเนินการ
จ้างก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุแล้ว ให้มีหนังสือขอความร่วมมือส่วนราชการที่ดำเนินการออกแบบ
เพื่อส่งเจ้าหน้าที่มาควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

2.2 ให้ส่วนราชการที่ได้รับการติดต่อแจ้งตอบเป็นหนังสือภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

2.3 ถ้าส่วนราชการแจ้งตอบว่าสามารถดำเนินการให้ได้ ก็ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องทำหนังสือแจ้งตอบภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

2.4 กรณีที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการที่ขอความร่วมมือว่าไม่สามารถดำเนินการให้ได้หรือไม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
ภายในกำหนดเวลาตามข้อ 2.2 หรือเป็นกรณีที่ได้จ้างเอกชนออกแบบก่อสร้าง ให้ส่วนราชการจ้างเอกชนเป็น
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยขอทำความตกลงด้านการเงินกับสำนักงบประมาณต่อไปในการจ้างเอกชนควบคุมงานก่อสร้าง
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณอาจจะขอความร่วมมือให้กรมโยธาธิการเป็นผู้ดำเนินการว่าจ้างแทนก็ได้

2.5 นอกจากกรณีตามข้อ 2.1 หากส่วนราชการมีความประสงค์จะขอความร่วมมือกรมโยธาธิการ กรมศิลปากร หรือ
ส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่มาควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ก็ให้กระทำได้ และเนื่องจากคณะกรรมการว่าด้วย
การพัสดุเห็นว่าในปัจจุบันหลายหน่วยงานมิได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงได้มีหนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค (กวพ)0421.3/ว 471 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ซ้อมความเข้าใจมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. การออกแบบก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.4 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างอาคารว่า กรณีที่ได้รับแจ้ง
จากส่วนราชการที่ขอความร่วมมือ (กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร และส่วนราชการอื่นที่มีหน่วยงาน
ออกแบบก่อสร้างอย่างน้อยอีกหนึ่งแห่ง) ว่าไม่สามารถดำเนินการออกแบบก่อสร้างให้ได้ หรือไม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
ภายในเวลา 15 วัน ให้ทวงถามทันที และเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับจากวันที่ทวงถามและยังไม่ได้รับคำตอบ ให้ส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคาร โดยดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.4 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างว่า กรณีที่ได้รับแจ้ง
จากส่วนราชการที่ขอความร่วมมือ(กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร และส่วนราชการอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบ
ก่อสร้างอย่างน้อยอีกหนึ่งแห่ง) ว่าไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่มาควบคุมงานก่อสร้างให้ได้หรือไม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
ภายในเวลา 15 วัน หรือเป็นกรณีที่ได้จ้างเอกชนออกแบบก่อสร้าง ให้ส่วนราชการจ้างเอกชนเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
โดยดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา : หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 471 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556

หมายเลขบันทึก: 585106เขียนเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2015 10:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2015 10:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี