ผลของความแตกต่างของคําจํากัดความของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในระเบียบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก.

ผลของความแตกต่างของคําจํากัดความของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในระเบียบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. The_difference.pdf<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> <?xml:namespace prefix = o />

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่ศึกษาระเบียบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก. ที่มีความแตกต่างของคําจํากัดความของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากงบประมาณแผ่นดินและพนักงานใน สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา

โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาถึงความแตกต่าง และ ผลของความแตกต่างดังกล่าว

ผลการศึกษาพบว่า ผลของความแตกต่างของคําจํากัดความของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก. จะพบว่าได้ ส่งผลทั้งแรงจูงใจที่เป็นตัวเงิน คือ ในส่วนของค่าจ้างเงินเดือน

และการพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือนโดยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จ้างด้วยเงินรายได้ได้รับเงินค่าจ้างน้อยกว่าพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดินในทุกระดับการศึกษา

และความแตกต่างจะยิ่งมากขึ้นจากการที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จ้างด้วยเงินรายได้ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างประจําปีภายใต้กรอบของการประเมินเดียวกัน

ในส่วนของแรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินจะพบผลของความ แตกต่างของคํานิยามในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จ้างด้วยเงินรายได้ไม่ได้รับสิทธิในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเช่นเดียวกันกับประเด็นการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ซึ่งไม่สอดคล้องกับความจําเป็นเร่งด่วนเชิงประจักษ์ที่ปรากฏผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน arthitความเห็น (0)