ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Radio Frequency Identification (RFID)

tomzt
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Radio Frequency Identification(RFID) กรณีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สภาพทั่วไปของสำนักและมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นหนึ่งในจำนวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งโดยมีศูนย์กลางมหาวิทยาลัยที่จ.นครราชสีมามีวิทยาเขตในสังกัดทั้งหมด 4 วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตกาฬสินธ์ขอนแก่นสุรินทร์และสกลนครโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ในการจัดหาบริการทรัพยากรสารสนเทศบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของศูนย์กลางและงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลในวิทยาเขตสรุปง่ายๆคือมีห้องสมุดรวมกับศูนย์คอมพิวเตอร์รวมกัน 5 ที่ต้องอธิบายให้ทราบสภาพดังกล่าวก่อนเพื่อที่จะได้รู้จักและเข้าในรูปแบบในการเลือกใช้ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Radio Frequency Identification(RFID)ของสำนักมากขึ้นเพราะมหาวิทยาลัยมีห้องสมุดถึง 5 ห้องสมุดด้วยกันดังนั้นหากต้องใช้ระบบ RFID จึงจำเป็นที่จะต้องจัดหาเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ

ข้อดีของ RFID ทางทฤษฎี

อ่านต่อได้ที่ ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Radio Frequency Identification (RFID)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พื้นที่แบ่งบันความรู้ความเห็น (0)