ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนพระพุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง


ชื่อผู้ศึกษา : นางวนาลี อินต๊ะวิไชย

สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ปีการศึกษา : 2557

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนพระพุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน พระพุทธศาสนาน่ารู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน พระพุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังจากที่ผู้ศึกษาได้นำเอกสาร ประกอบการเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงได้นำไปทดลองกับกลุ่มประชากรซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 16 คน นำผลการทดลองวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนพระพุทธศาสนาน่ารู้

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียนพระพุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 13 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียนพระพุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 15 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนพระพุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ

วิธีดำเนินการศึกษามีดังนี้ ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน และบันทึกคะแนนเป็นคะแนนก่อนเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียนพระพุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ตรวจ สังเกตพฤติกรรม และบันทึกคะแนนของนักเรียนระหว่างที่เรียนทุกแผนการจัด การเรียนรู้ ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับ การทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนพระพุทธศาสนาน่ารู้แล้วบันทึกคะแนนที่ได้เป็นคะแนนการทดสอบหลังเรียน ให้นักเรียนทุกคนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนพระพุทธศาสนาน่ารู้ ตรวจ และบันทึกคะแนนภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนพระพุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าแดง ห้วยหลวงที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนพระพุทธศาสนาน่ารู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงมีความพึงพอใจต่อ

การเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนพระพุทธศาสนาน่ารู้ อยู่ในระดับมากที่สุด

หมายเลขบันทึก: 585076เขียนเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2015 01:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2015 01:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี