ความสามารถในการเขียนแบบทั่วไป (General Writing Competencies)

ความสามารถเหล่านี้ได้มาจาก the Seattle Central Community College Basic Studies ESL Curriculum และ the Washington State Core Competencies พวกเราได้แบ่งความสามารถนี้เป็นความสามารถทั่วไป เพราะว่าความสามารถเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเขียนทั่วๆไป รายการอาจมีการแบ่งเป็นชั้นๆ แต่บางทักษะสามารถประยุกต์ในระดับที่สูงขึ้นไป ในท้ายแต่ละข้อจะมีรหัส ไว้สำหรับครูจะได้ใช้ในการประเมิน

1. เขียนประโยค และคำถาม ที่มีการเรียงลำดับอย่างถูกต้อง (WORD ORDER)

2. ใช้คอมมา (comma), เครื่องหมายปรัศนี (question mark), เครื่องหมายย่อ (apostrophe), และ เครื่องหมายมหัพภาค (period) ได้อย่างถูกต้อง (PUNCTUATION)

3. จดโน้ต และหรือ สรุปข้อมูล จากงานเขียน หรือการพูด (SUMMARY)

4. สร้างประโยคแบบความรวม และความซ้อน รวมทั้ง การสมมติ, ใช้เครื่องหมายวรรคตอน และกาลเวลาได้ถูกต้อง (SENTENCES)

5. ใช้ยุทธวิธีการทำข้อสอบ เพื่อที่จะทำข้อสอบที่มีมาตรฐาน และการทดสอบการเขียน (TESTS)

6. เขียนประโยคง่ายๆ โดยการใช้ประโยคใจความหลัก (PARAGRAPH)

7. ใช้ความรู้เรื่องปัจจัย อุปสรรค รากศัพท์ และความรู้เรื่องส่วนต่างๆของคำพูด ในการขยายความรู้เรื่องคำศัพท์ (VOCABULARRY)

  1. แสดงหรือสาธิตความรู้เรื่องกฎการสะกด และสามารถคำพ้องรูปหรือพ้องเสียงได้ถูกต้อง (SPELLING)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน, การวัดผลประเมินผล,การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษความเห็น (0)