การสอนชั้นเรียนขนาดใหญ่ (Teaching large classes) ตอนที่ 2

4. การสร้างวินัยทำได้อย่างไรในชั้นเรียนที่มีขนาดใหญ่ (How can you develop good discipline in a large class?)

ให้สร้างกลุ่มรหัส (a code of behavior) และกลุ่มรหัสนี้ต้องเกิดมาจากครูและนักเรียนร่วมกัน กลุ่มรหัสควรจะเป็นกฎเกณฑ์ของพฤติกรรมที่ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจได้ เช่น

1. พวกเขาต้องทำงานอย่างเงียบๆ

2. พวกเขาอาจพูดได้ แต่ต้องไม่เสียงดัง

3. นักเรียนที่ทำงานเสร็จแล้ว ควรจะอ่านหนังสือ เพื่อให้ตนเองไม่ว่าง

ให้ใช้สภาวะแวดล้อมนอกห้องเรียน สภาวะแวดล้อมนั้นอาจใหม่ มีเทศะที่แตกต่างกัน เมื่อนักเรียนรู้สึกเบื่อหรือเริ่มเสียงดัง นอกจากนี้สภาวะแวดล้อมนั้นช่วยในการลดของการกลุ้มรุมได้ แต่จงจำไว้ว่า

1. ครูสามารถทำงานกับกลุ่มที่อยู่ในห้องได้ ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งทำงานนอกห้องเรียน (ใช้ภาระงานที่แตกต่างกัน หรืออาจเป็นงานเดียวกันก็ได้)

2. ครูต้องสร้างสภาวะแวดล้อมนอกห้องเรียนให้ดี โดยกระทำอย่างระมัดระวังและชัดเจน และพยายามเฝ้าดูพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ

3. ให้แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มต่างๆที่มีความรับผิดชอบ และมีหน้าที่ตรวจและดูแลเรื่องระเบียบวินัย พวกเขาต้องไปเป็นหัวหน้าของกลุ่มอื่นด้วย หัวหน้ากลุ่มของอธิบายได้ว่ากลุ่มนี้ต้องทำอะไร

5. ข้อได้เปรียบของชั้นเรียนขนาดใหญ่ (The advantages of a large class)

เมื่อมีนักเรียนในชั้นเรียนขนาดใหญ่ พวกเขาจะมีความคิดและชีวิตที่แตกต่างกันในการพูดคุย สิ่งนี้จูงใจนักเรียนและทำให้นักเรียนคึกคักในการพูดคุยหรือแบ่งปัน และเรียนรู้เรื่องของตน

เมื่อมีการทำโครงการ (project work) นักเรียนสามารถเรียนรู้ที่จะแบ่งปันความรับผิดชอบที่มีต่อกัน สิ่งนี้สามารถนำมาซึ่งความหลากหลาย และทำงานให้ภาระงานสำเร็จได้เร็วขึ้น

6. ขั้นต่อไปควรทำอะไร (Next steps)

จงจำไว้ว่านี่ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด หรืออาจเป็นแค่วิธีการในการสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่เท่านั้น ถ้าคุณไม่เคยใช้เทคนิคเหล่านี้ จงใช้มันในชั้นเรียนของคุณ สิ่งที่จะทำต่อไป มีดังนี้

1. อภิปรายกับกลุ่มรหัสพฤติกรรมกับชั้นเรียนของคุณ นักเรียนสามารถเขียนประเด็นไว้ในโปสเตอร์ ให้วางโปสเตอร์นี้ไว้ในทางเห็นได้ชัด

2. ให้วางแผนกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ในกรณีที่คุณมีหนังสืออยู่เพียงเล่มเดียว

3. ให้วางแผนโครงการที่ต้องจัดทำเป็นกลุ่ม ในกลุ่มนั้นแต่ละคนต้องมีหน้าที่พิเศษเฉพาะตน แต่ละกลุ่มควรจะทำสัญญาว่าแต่ละคนจะต้องทำในส่วนที่มอบหมายและต้องเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

หนังสืออ้างอิง

George Kankam, Maria Asamwe Bothawe, Joseph Garty Ampia, and other. Teaching large classes. http://www.teachingenglish.org.uk/articles/teaching-large-classes?utm_source=facebook-teachingenglish&utm_mediu%C2%ADm=wallpost&utm_campaign=bc-teachingenglish-facebook

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน, การวัดผลประเมินผล,การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษความเห็น (0)