โลกสวยด้วยสันติ วิธีคิด และ การกระทำ (สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)

โลกนี้ ยังมีความดี ความชั่ว ความไม่เข้าใจ ความเข้าใจ อยู่ปะปะกัน เพราะบางครั้งเรายังไม่เข้าใจตัวเอง การหวังที่จะให้ทุกคนเข้าใจตัวเราคงเป็นเรื่องยาก
.

โลกสวยด้วยสันติ วิธีคิด และ การกระทำ

สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์

คำว่า สันติ ต้องเกิดจากความเข้าใจ และจริงใจ ในหน้าที่ ที่สัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์และการกระทำที่มีองค์ประกอบร่วมกันของสิ่งแวดล้อมกับศาสนามาเกี่ยวข้องกันจนทำให้จิตใจเกิดสิ่งที่ดี งดงาม ในคำว่า คุณธรรม

วิธีคิด อยู่ที่มุมมอง ความสนใจ ความใส่ใจและการเข้าใจในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เพราะทุกชีวิตต้องพบเจอ ความทุกข์ ความสุข ความรัก ความเกลียดชัง คำว่าทุกข์ เราเรียนรู้เพื่อเติบโต ความสุขเราเก็บไว้ในความทรงจำว่าชีวิตยังมีเรื่องราวที่ดีๆเข้ามา ความรักถ้าเราผิดหวังทำให้เราได้เรียนรู้ความเจ็บปวด กายและใจแต่ได้สติ แต่ถ้าเราสมหวังในความรักสิ่งนั้นเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม ความเกลียดชัง ทำให้เราเรียนรู้ว่าโลกนี้

ยังมีความดี ความชั่ว ความไม่เข้าใจ ความเข้าใจ อยู่ปะปะกัน เพราะบางครั้งเรายังไม่เข้าใจตัวเอง การหวังที่จะให้ทุกคนเข้าใจตัวเราคงเป็นเรื่องยาก

ทุกสิ่งอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้น การมองโลกอย่างเข้าใจ ใช้ชีวิต ด้วยความเมตตา กรุณา บวกกับความอดทน และให้อภัย จิตใจเราก็จะสงบอยู่อย่างนั้น การไม่โลภ ไม่หลง เป็นความสุขทางจิตใจหนึ่งประการ เพราะว่าทำให้เราพอใจที่สิ่งที่ตนมี รู้จักใช้ชีวิต และเรียนรู้ที่จะปรับสภาพการณ์ใช้ชีวิตเมื่อมีเรื่องราวมากระทบหรือเมื่อพบเรื่องราวที่เลวร้าย สิ่งที่รักษาชีวิตเราได้ คือ คุณธรรม ความดี การอยู่ในศีล๕ การเสียสละ และ การรู้จักให้ด้วยจิตสาธารณะที่อยู่กับตัวเราจนเป็นนิสัยทำให้เรามีวิธีคิด ชีวิตที่เป็นสุข การเป็นคนจิตใจดีทั้งภายนอกและภายในย่อมรักษา กาย วาจาใจ ให้มีความสุขคะ

ธรรมชาติ คือ ชีวิต

ใช้ชีวิต อย่าง ธรรมชาติ

กระต่ายใต้เงาจันทร์

๗ มกรา ๕๘

ณ.บ้านนี้มีแต่...คำว่ารัก...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องสั้นกระต่ายใต้เงาจันทร์ความเห็น (0)