MindMap การเขียนโครงการวิจัย

krunarong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ดีค่ะทำผังแสดงความเข้าใจ

นิยามศัพท์ต้องเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ

ตัวอย่างไม่ควรระบุในขอบเขตการวิจัยแต่เขียนอธิบายอยู่ในวิธีดำเนินการวิจัย ในขอบเขตต้องเป็นประชากร..เป้าหมายของการสรุปอ้าง/ใช้ผลการวิจัยหรือ make inference ผลสรุปจากการศึกษาตัวอย่าง(ที่สุ่มอย่างถูกต้อง) ถ้าให้ตัวอย่างเป็นขอบเขตของการวิจัย ผลการวิจัยก็เป็นจริงเฉพาะตัวอย่างที่ใช้เท่านั้น ไม่สามารถสรุปให้กว้างไกลกว่านั้นได้


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ...