การพัฒนาชุดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ASEAN

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ASEAN ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยชุดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ASEANและ 3) เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยชุดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ASEAN กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านตรวจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ชุดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ASEAN จำนวน 11 ชุดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ASESAN จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบวัดความพึงพอใจที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ASEANสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test for Dependent Samples)

ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้

1.การพัฒนาชุดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ASEAN ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 มีค่าเท่ากับ 87.82/83.87 หมายความว่า นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามชุดการเรียนรู้ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 87.82 และทำคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 83.87 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้ และค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้ชุดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ASEAN มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7287 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7287 หรือคิดเป็นร้อยละ 72.87

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนโดยชุดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ASEAN มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยชุดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ASEAN โดยรวม อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด

โดยสรุป การพัฒนาชุดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค STAD สามารถทำให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีการแบ่งปันความรู้ ได้ร่วมกันคิด การทำงานเป็นกลุ่ม มีการลดช่องว่างระหว่างนักเรียนที่เรียนเก่ง และนักเรียนที่เรียนอ่อน ยอมรับซึ่งกันและกันสามารถปรับตัวเข้าหากัน บรรยากาศในห้องเรียนเป็นบรรยากาศแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น และด้านวิชาการช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาชุดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ASEANความเห็น (0)