การประชุมสภากรรมการวิทยาลัยชุมชนสงขลานัดแรก

วันนี้สภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้จัดให้มีการประชุมสภากรรมการวิทยาลัยชุมชนสงขลา นัดแรกของสภาชุดใหม่ โดยมีท่านประเสริฐ แก้วเพ็ชร อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ กรรมการผู้แทนหอการค้าจังหวัดสงขลา รองประธาน นายชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธ์ุ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา นายเฉลิมพล ทิพย์มณี กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายเนือบ เพชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายพีระพล สาครินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายศลใจ วิบูลกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสัญญา ณ พิบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา กรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมได้พิจารณาแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) โดยมีเงื่อนไขแต่งตั้งให้ ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณา บลูพริ๊นท์ ของแผนห้าปีโดยสังเคราะห์แนวคิดของสภากรรมการวิทยาลัยชุมชนสงขลาที่ กรรมการได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ และได้อนุม้ติกรรมการสภาวิชาการ ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประกอบด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นประธาน กรรมการอื่นประกอบด้วย 1.นายพ่วง ชัยสวัสดิ์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาเขต 3 ผู้มีความละเอียดถี่ถ้วนอย่างยิ่ง 2. นายศุภกิจ พงศ์อักษร นายกเทศบาลตำบลควนเนียง อาจารย์พิเศษที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมหนังตะลุงและโนราของพื้นที่ 3.ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พรหมใหม่ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 4. รศ.กิตติ ตันไทย อดีตคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 5. รศ.ลำดวน เกษตรสุนทร อดีตผู้อำนวยการหลักสูตรโครงการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 6. ผศ. ดร.สุทธิพร บุญมาก คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 7. นายทินกร ปิยะเขตร หัวหน้าฝ่ายแผนและประเมินผลสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา

และที่ประชุมได้พูดคุยถึงการระดมทุนของวิทยาลัย โดยเป็นภาระกิจของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ที่ประชุมมีความเห็นในการดึงชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการนำสิ่งที่วิทยาลัยได้ทำเช่นข้าวช่อขิง กระเป๋าจากเชือกกล้วย ฯลฯ มาต่อยอดโดยจัดตั้งสหกรณ์เป็นผู้บริหารจัดการแบ่งกำไรเข้าวิทยาลัยและกระจายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เป็นการประชุมที่ได้เนื้อหาสาระ เล่ามาเพราะขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน กำลังอยู่ในสภานิติบัญญัติ ในขั้นตอนการแปรญัตติของกรรมาธิการ ซึ่งจะขอนำไปให้ดูในบันทึกถัดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอาศัยอาณาจักรศรีวิชัยความเห็น (0)