การอบรม โครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ 2 (22-24 ต.ค.2557)

Oranong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

script การสอนคณิต อรอนงค์.pdf

โครงการ โบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ปีที่ 2 วันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2557

ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

สาระสำคัญของการอบรม

โครงการโบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (TEL –Technology Enhance Learning) เป็นโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของไทย มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ที่ดีกว่า ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เห็นประโยนช์โดยตรง ชัดเจน โดยอ้างอิงแนวปฏิบัติจากงานวิจัยต่างๆ เสนอเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้วในสถานศึกษา มาจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนานักเรียนไปสู่กระบวนการศึกษาเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

เป็นโครงการที่ดีสำหรับการจัดการศึกษาอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการศึกษาในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ มีครูเป็นผู้ปฏิบัติและนำเรื่องของ เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ให้ถูกสถานการณ์ เน้นให้ผู้เรียนรู้จักประโยชน์ของการใช้ที่เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

เนื่องจากในปัจจุบ้นสังคมของเด็กไทยส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้น้อยกว่าประสิทธิภาพของสิ่งที่เด็กมีอยู่ ซึ่งเป็นการสูญเปล่าของการใช้ เทคโนโลยี ดังนั้นการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้เป็นลำดับ ขั้นตอน จัดการเรียนการสอนโดยการระดมสมอง ให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกันนำเสนอความคิดเห็น ร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่ม สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นำเสนอ และเป็นผู้ฟังที่ดี โดยที่ครูผู้สอนสามารถสอดแทรกวิธีการใช้ เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ได้ตามโอกาส จดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ดำเนินการสอนตามแผนที่วางไว้อย่างเหมาะสม และปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลให้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หมายเหตุ : การเขียนแผนการเรียนรู้ที่แนบมา เป็นการฝึกเขียนแผนการสอนแบบ Script ของวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งที่พ่อสอนความเห็น (0)