บันทึกอนุทิน ครั้งที่ 3 วันที่ 9 สิงหาคม 2557


หัวข้อ AAR (After Action Review) , LO (Learning Organization)

และการสมัคร blog จากเว็บไซด์ www.gotoknow.org

ความรู้และความเข้าใจที่ได้จากเรียนและการศึกษา

จากการที่ได้ศึกษา เรื่อง AAR (After Action Review) หรือชื่อภาษาไทยว่า "เรียนรู้หลังการทำงาน" นั้น AAR ก็คือ ขั้นตอนการทบทวนผลหลังการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ใช้ในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของตนเอง ว่าเป็นไปตามที่ตนเองเองคาดหวังไว้หรือไม่ ซึ่งประกอบด้วย 3 คำถาม คือ คาดหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไร รู้แล้วคิดอย่างไร และจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร เมื่อมีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ควรมีวิธีการในการตรวจสอบทบทวนว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยมีการสะท้อนความคิดเห็นของตนและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อหาข้อดีข้อด้อยของงาน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไปและในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว และทั้งนี้ได้ และการสมัคร blog จากเว็บไซด์ www.gotoknow.org เพื่อใช้ในการบันทึกความรู้ของตนเอง

ส่วนการศึกษาในเรื่องLO (Learning Organization) คือ องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งการเรียนรู้ แต่เป็นสังคมในระดับองค์การ ระดับกลุ่ม และระดับบุคคล ซึ่ง LO มีลักษณะ มีโครงสร้างที่เหมาะสม สายบังคับบัญชา มีความยืดหยุ่น คล่องตัว สมารถทำงานแทนกันได้ มีวัฒนธรรมการเรียนรู้เป็นองค์การร่วมกัน ทำงานเป็นทีม การเพิ่มอำนาจในการปฏิบัติงาน เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้และมีอิสระในการตัดสินใจ ได้มีการตรวจสอบ ตรวจสอบ คาดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทุกคนมีส่วนสร้างและถ่ายโอนความรู้ มุ่งเน้นคุณภาพ แผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ร่วมไปถึง บรรยากาศที่เกื้อหนุน จากชุมชน ผู้บริหาร เป็นต้น

ดังนั้น AAR (After Action Review) ก็คือ ขั้นตอนการทบทวนผลหลังการปฏิบัติงานขององค์การ เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ใช้ในการติดตามทบทวนในการปฏิบัติงานของ LO (Learning Organization) องค์การแห่งการเรียนรู้ ว่าเป็นไปตามที่ตนเองเองคาดหวังไว้หรือไม่ ได้มีการสะท้อนความคิดเห็นขององค์กร ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการใดที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไป

การนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนและการปฏิบัติงาน

1. นำแนวคิดและหลักการไปใช้ในการทบทวนการปฏิบัติงานของตน และ เพื่อนร่วมงานในองค์กร

2. ให้นักเรียนได้มีการบันทึกทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เรียนในชั่วโมงที่แล้วเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนในชั่วโมงถัดไป

3. นำไปจัดกระบวนการการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้แบบกลุ่มแทนการทำกิจกรรมด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนอ่อนและเก่งนั่งรวมกันเวลาทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อไม่ให้นักเรียนอ่อนรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าเด็กที่เรียนเก่งกว่า

บรรยากาศการเรียน

อาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษามีความเป็นกันเองและสร้างแรงกระตุ้นด้วยคำถาม เพื่อแสดงความคิดเห็น และความรู้ในประเด็นต่างๆ และห้องเรียนก็สะอาด น่าเรียน สื่ออุปกรณ์ในการเรียนก็สะดวกเรียบร้อยดี

คำสำคัญ (Tags): #อนุทิน 3
หมายเลขบันทึก: 580457เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2014 08:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2014 08:45 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี