การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขบัญญัติส่งเสริมสุขภาพชีวิตและครอบครัว ป.3

ชื่อเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาหน่วย สุขบัญญัติส่งเสริมสุขภาพชีวิตและครอบครัว โดยใช้ชุดการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจินดาบำรุง สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน โรงเรียนจินดาบำรุง

ปีการศึกษา 2556

ผู้วิจัย นางภัณฑีลา พุทธศรี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาหน่วยสุขบัญญัติส่งเสริมสุขภาพชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยสุขบัญญัติส่งเสริมสุขภาพชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น 3)ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยสุขบัญญัติส่งเสริมสุขภาพชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยสุขบัญญัติส่งเสริมสุขภาพชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจินดาบำรุง สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 37 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย เครื่องมือประเภทนวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยสุขบัญญัติส่งเสริมสุขภาพชีวิตและครอบครัว จำนวน 7 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้ชุดการเรียน จำนวน 18 แผน แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียน จำนวน 10 ข้อ และใช้สถิติประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และสถิติ t-test (Dependent Smaples)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยสุขบัญญัติส่งเสริมสุขภาพชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจินดาบำรุง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 94.17/82.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยสุขบัญญัติส่งเสริมสุขภาพชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจินดาบำรุง มีค่าเท่ากับ 0.68 คิดเป็นร้อยละ 68 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจินดาบำรุง มีความรู้เพิ่มขึ้น 0.68 หรือ คิดเป็นร้อยละ

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยสุขบัญญัติส่งเสริมสุขภาพชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดการเรียน คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนหน่วย สุขบัญญัติส่งเสริมสุขภาพชีวิตและครอบครัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเช่นเดียวกับเรียนจากผู้สอน นักเรียนสามารถเลือกเรียนในหัวข้อต่างๆ ได้ตามต้องการ และนักเรียนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้เร็วยิ่งขึ้น

สรุปได้ว่า ชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยสุขบัญญัติส่งเสริมสุขภาพชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด และสามารถนำเกร็ดความรู้ หรือข้อคิดที่ได้รับจากชุดการเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ จึงสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/05...

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/05...

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/05...

เนื้อหาอื่นๆ ติดต่อ โรงเรียนจินดาบำรุง ที่ E-mail : [email protected]


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจินดาบำรุงความเห็น (0)