Storytelling ตัวเอง

Storytelling

รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

ผู้สอนผศ. ดร. อดิศรเนาวนนท์

โดยนางสาวสุนีย์เลขนอกรหัสนักศึกษา 57D0103118 ระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน

วันที่13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557โทร 091-0251803E-mail[email protected]

เรื่องความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าได้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาได้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4นักเรียนที่อยู่ในห้องนี้มีลักษณะโดยรวมแตกต่างกันไป มีทั้งเด็กพิเศษที่มีปัญหาด้านสติปัญญาด้านอารมณ์โดยพื้นฐานนักเรียนห้องนี้เป็นนักเรียนที่เรียนไม่เก่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ชอบภาษาอังกฤษ แต่ที่โรงเรียนเน้นวิชาภาษาอังกฤษต้องการให้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนทั้งจากครูที่เคยสอน เพื่อน และผู้ปกครองทำให้รู้ข้อมูลพื้นฐานบางส่วนและมีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนว่าแต่ละคนมีนิสัยและบุคลิกภาพเป็นอย่างไรหลังจากได้ศึกษาข้อมูลดังกล่าวแล้ว พบว่านักเรียนไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำจึงหาวิธีการแก้ปัญหาครั้งนี้

โดยทุกเช้าในช่วงเวลา Homeroom และก่อนเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จะให้นักเรียนท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษบทสนทนาภาษาอังกฤษเกมฟังเพลงภาษาอังกฤษโดยมีการปรับเปลี่ยนคำศัพท์บทสนทนา เกม และเพลงไปเรื่อยๆ ทำทุกๆวัน บางครั้งมีการให้รางวัลสำหรับผู้ชนะในการเล่นเกมหรือกิจกรรมต่างๆ โดยอีกทั้งมีการพูดคุยกับนักเรียนถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้เห็นถึงความสำคัญ

ดังนั้นผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมดังที่ได้กล่าวมาทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมีความสนใจและให้ความสำคัญในภาษาอังกฤษมากขึ้นสามารถจำคำศัพท์ได้พูดบทสนทนาง่ายๆได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกอนุทิน, ARR, Storytelling นางสาวสุนีย์ เลขนอก รหัสนักศึกษา 57D0103118 ปริญาญาโท หลักสูตรและการสูตรความเห็น (0)