เรื่องเล่า Storytelling มณฑนา เพ็งกลาง

ชื่อผู้เล่า นางสาวโชติรส เจษฎาสิริ

ตำแหน่ง ครู

ชื่อเรื่อง การฝากเงินออม

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ นักเรียนไม่ออมเงิน ไม่ฝากเงิน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ

สถานที่ โรงเรียนบ้านหนองปรึก

เนื้อเรื่องย่อ มีกิจกรรมให้นักเรียนออมเงิน เพื่อฝึกนิสัยการออม แต่นักเรียนไม่มีใครฝากเงินและทำให้ไม่มีเงิน ครูถามหาสาเหตุของการไม่ฝากเงิน มาจากการที่นักเรียนเคยฝากเงินกับครูคนเก่าแล้วไม่ได้เงินคืน ทำให้นักเรียนไม่กล้าที่จะฝากเงิน

ปัญหา นักเรียนฝากเงิน

วิธีแก้ปัญหา ครูสร้างความเชื่อมั่นและทำบัญชีเงินฝาก และให้นักเรียนสามารถตรวจสอบได้

ผลที่เกิดขึ้น นักเรียนกล้าที่จะฝากเงิน และนักเรียนฝากเงินครบ 100%

แก่นความรู้ที่ได้รับ การสร้างความเชื่อมั่นให้นักเรียน ครูจำเป็นต้องพูดโน้มน้าวจิตใจ เพื่อให้นักเรียนเกิดความไว้วางใจ

กลยุทธ์ในการทำงาน การสร้างความเชื่อมั่นให้นักเรียน การพูดโน้มน้าวใจ

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้บันทึก

( )

เรื่องเล่า Storytelling

ชื่อผู้เล่า นางสาวชุติมา คล้ำภิบาล

ตำแหน่ง ครู

ชื่อเรื่อง มาตามนัด

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ นักเรียนไม่เก่งภาษาอังกฤษ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ

สถานที่ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

เนื้อเรื่องย่อ นักเรียนไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่รู้คำศัพท์ ทำให้ไม่ชอบภาษาอังกฤษ ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการให้นักเรียนเล่นเกมส์ทายคำศัพท์เพื่อให้นักเรียนเกิดความจำที่ง่ายขึ้น เกมส์ทายคำศัพท์นี้ แผ่นป้ายคำศัพท์นักเรียนเป็นคนวาดรูปเอง

ปัญหา นักเรียนไม่ชอบภาษาอังกฤษ

วิธีแก้ปัญหา ครูเลือกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษ

ผลที่เกิดขึ้น นักเรียนรู้คำศัพท์และชอบภาษาอังกฤษ

แก่นความรู้ที่ได้รับ ควรเลือกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรงตามความสามารถของผู้เรียน

กลยุทธ์ในการทำงาน การเล่นเปรียบเสมือนกับการเรียนรู้

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้บันทึก

( )

เรื่องเล่า Storytelling

ชื่อผู้เล่า นางสาวอุษา สระสันเทียะ

ตำแหน่ง นักศึกษา

ชื่อเรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกภายในหอพักนักศึกษา

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ นักศึกษาไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีความเป็นระเบียบ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ

สถานที่ หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื้อเรื่องย่อ นักศึกษาไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีความเป็นระเบียบ ทำให้ต้องตั้งกฎเกณฑ์ และมีความเป็นกันเองกับสมาชิกภายในหอพัก จนเกิดเป็นความสนิทสนม เวลามีกิจกรรมก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกภายในหอพัก

ปัญหา นักศึกษาไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีความเป็นระเบียบ

วิธีแก้ปัญหา ตั้งกฏเกณฑ์และสร้างสัมพันธภาพ

ผลที่เกิดขึ้น นักศึกษาภายในหอพักร่วมมือกันช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ

แก่นความรู้ที่ได้รับ การไม่ถือตนว่า ตนเองเป็นประธานหอพัก มีความเป็นกันเองกับสมาชิก ทำให้สมาชิกเกิดเป็นกันเองกับประธานหอพัก เวลามีกิจกรรมก็ช่วยเหลือกัน

กลยุทธ์ในการทำงาน การสร้างสัมพันธภาพและความเป็นกันเองกับสมาชิกภายในหอพัก

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้บันทึก

( )

เรื่องเล่า Storytelling

ชื่อผู้เล่า นางสาวสุนีย์ เลขนอก

ตำแหน่ง ครู

ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ นักเรียนไม่ชอบภาษาอังกฤษ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ

สถานที่

เนื้อเรื่องย่อ นักเรียนไม่ชอบภาษาอังกฤษ ไม่สามารถสนทนาได้ ครูจึงใช้วิธีการสนทนาโดยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน และทุก ๆ เช้าก่อนเข้ารียนครูจะให้นักเรียนท่องคำศัพท์

ปัญหา นักเรียนไม่ชอบภาษาอังกฤษ

วิธีแก้ปัญหา ครูสนทนาคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษ และท่องคำศัพท์ทุกเช้า

ผลที่เกิดขึ้น นักเรียนชอบภาษาอังกฤษเพราะเกิดจากการปฏิบัติซ้ำ ๆ

แก่นความรู้ที่ได้รับ ค้นหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้

กลยุทธ์ในการทำงาน ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซ้ำ ๆ ทำให้นักเรียนเกิดความจำและเข้าใจ

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้บันทึก

( )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)