บันทึกอนุทิน รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)เรื่อง story telling กับองค์ประกอบ Km วันที่ 17 สิงหาคม 57

บันทึกอนุทิน รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ( 102611)

โดย นางสาวอุษา สระสันเทียะ รหัสนักศึกษา 57D0103126 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เรื่อง story telling กับองค์ประกอบ Km วันที่ 17 สิงหาคม 57

  • 1.ความคาดหวังก่อนเข้าเรียน
  • อยากทราบถึงความหมายของกระบวนการจัดการเรียนรู้ KM องค์ประกอบ ขั้นตอนวิธีการ
  • 2.ได้เรียนรู้อะไรแล้วคิดอะไรต่อ
  • ได้เรียนรู้ถึงความหมายของ KM คือ กระบวนการทำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ โดยกระบวนการต่างๆ (สร้าง รวบรวม จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และการนำมาใช้จริง) ความสำคัญของการเรียนรู้ ใครมีความรู้มากได้เปรียบ Kujiro nonaka การที่องค์การจะดำรงอยู่ได้ต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ให้เร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรที่จับต้องได้และไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น ความรู้ทักษะ สื่อ อุปกรณ์ ลักษณะเด่นของความรู้ Romer กล่าวว่าความรู้ยิ่งใช้ยิ่งมีมากไม่มีขีดจำกัด เมื่อนำความรู้ใหม่มาผสมกับความรู้เดิมก็จะเกิดความรู้ใหม่ๆ จนเกิดการหมุนเวียนกลายเป็นวงจรความรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด ประเภทของความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.Tacit คือความรู้ที่ซ่อนเร้นในตัวบุคคล เป็นประสบการณ์ ตำนานภูมิปัญญา 2.Explicit คือความรู้เด่นชัด อยู่ในรูปเอกสาร ตำรา คู่มือ เราอาจสรุปได้ว่า Tacit นั้นจะเน้นจัดเวทีเพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ภายในตัวเองทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน Explicit เน้นไปที่การเข้าถึงแหล่งข้อมูล ตีความได้ นำไปใช้แล้วเกิดความรู้ใหม่ เพื่ออ้างอิง
  • Story telling เป็นวิธีการของ KM เป็นกระบวนการสื่อสารความรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล โดยใช้เทคนิคการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลเล่าความทรงจำให้ผู้อื่นรับรู้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ กำหนดเป้าหมาย จำแนกทุกคนคือผู้ปฏิบัติจริง เล่าประสบการณ์ที่ไม่ปรุงแต่ง ฟังอย่างตั้งใจ ประธานสรุปเป็นระยะๆ และสุดท้ายมีการกลั่นกรองและบันทึกการประชุม

3.จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร

  • จะนำเอาความรู้ได้จากการเรียนครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ของตนเองและจะนำแนวทางในการStory telling มาปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมืออย่างนึงในการเผยแพร่ความรู้ของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)