ให้นิสิตในการคำนวณด้วยโปรแกรมExcelเพื่อนำมาใช้ในการหาค่าต่างๆในงานประวัติศาสตร์