ให้นิสิตหาค่าต่าง ๆ ในการคำณวนด้วยโปรแกรม excel เพื่นนำมาใช้ในการหาค่าต่าง ๆ ในงานประวัติศาสตร์