ให้นิสิตหาค่าต่างๆ ในการคำนวณด้วยโปรแกรม excel เพื่อนำมาใช้ในการหาค่าต่างๆในงานประวัติศาสตร์