ให้นิสิตหาค่าต่าง ๆ ในการคำณวนด้วยโปรแกรม excel เพื่อนำมาใช้ในการหาค่าต่าง ๆ ในงานประวัติสาสตร์