GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

รายงานการวิจัยผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา (ตอน 3)

ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากกิจกรรมนักศึกษาตามชั้นปี
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมกิจกรรมโดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กันในเชิงบวกตามชั้นปี  คือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 3.73   ปี2 มีค่าเฉลี่ย  3.85    ปี3 มีค่าเฉลี่ย 3.93    ปี 4 - 6มี มีค่าเฉลี่ย 3.96    ซึ่งเป็นตัวชี้วัดได้ว่าการที่นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆมากขึ้นตามลำดับชั้นปี  โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมมากสุด  และพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับผลเสียจากกิจกรรมมากกว่านักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ เนื่องจากธรรมเนียมปฏิบัติวิถีชีวิตนักศึกษาปี 1 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หรือรุ่นพี่จัดให้ เช่นกิจกรรมปฐมนิเทศมหาวิทยาลัย/คณะ กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ กีฬาน้องใหม่ ฯลฯ  กอปรกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องปรับตัวเข้ากับสังคมกลุ่มเพื่อนใหม่ สภาพแวดล้อมด้านการเรียน หอพัก อาจารย์  สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งใหม่ที่น่ากลัว  ท้าทาย และน่าลองสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของทองเรียน อมรัชกุล (2525) เรื่องลักษณะนิสิตในมหาวิทยาลัย พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ สุภาพ เรียบร้อย  เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความกลัว  ตื่นเต้น จะเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทของมหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 57864
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)