กิจกรรมบำบัด จิตอาสา ณ มูลนิธิออทิสติกไทย ^^

สวัสดีค่ะ สำหรับบทความนี้ก็เป็น จิตอาสาอีกที่นึง ที่ดิฉันและเพื่อนๆอีก 4 คน นศ.กิจกรรมบำบัดปี 4 ได้ทำการสำรวจพื้นที่และสำรวจความต้องการจากมูลนิธิเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่พวกเรากำลังนำข้อมูลที่ได้มานี้ในการคิดวิเคราะห์ และคิดกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่พบอยู่ในขณะนี้

ก่อนอื่นค่ะเรามารู้จักกันก่อนดีกว่าว่า ออทิสติก คือ ?

โรคออทิสติก


โรคออทิสติกอยู่ในกลุ่ม พีดีดี (Pervasive Developmental Disorders; PDDs) หรือ ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน ซึ่งแสดงอาการอย่างชัดเจนในวัยเด็ก ทำให้พัฒนาการทางด้านทางสังคมและภาษาบกพร่อง ไม่เป็นไปตามปกติ มีพฤติกรรม ความสนใจ และกิจกรรมที่ผิดไปจากปกติ

อาการของเด็กในกลุ่มโรคออทิสติก

เมื่อพบว่าเด็กมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์ เพราะเด็กเหล่านี้ มีปัญหาสำคัญ 3 ด้าน คือ

1. พัฒนาการทางด้านสังคม

มีความบกพร่องในด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social disturbance) ซึ่งถือเป็นความบกพร่องที่รุนแรงที่สุดของกลุ่มโรคออทิสติก ซึ่งเด็กอยู่ในภาวะที่มีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้าร่วมกับความบกพร่องด้านสังคม โดยมีพฤติกรรม ความสนใจ หรือทำกิจกรรมที่ซ้ำๆ

2. พัฒนาการทางด้านภาษา

มีความผิดปกติด้านภาษาและการสื่อสารเด็กกลุ่มโรคนี้มีความบกพร่องของระดับเชาวน์ปัญญา โดยความสามารถด้านภาษาจะบกพร่องมากกว่าความสามารถด้านการกระทำหรือการเคลื่อนไหว

3. พัฒนาการทางด้านพฤติกรรม

-ไม่แสดงท่าทางเลียนแบบ สนใจเพียงบางส่วนของวัตถุ เช่น เล่นแต่ล้อรถ ติดวัตถุบางประเภท เอาของมาเรียงเป็นแถว ชอบของหมุนๆ

-มีท่าทางหรือการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เช่น สะบัดมือ เล่นมือ หมุนตัว เขย่งเท้า โยกตัว โขกศีรษะ ทำร้ายร่างกายตัวเอง

-ดูหนังการ์ตูนเรื่องเดิมๆ มีกิจกรรมเดิมซ้ำๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ลำบาก

-มีกิจวัตรประจำวันหรือกฎเกณฑ์ที่ต้องทำ ไม่สามารถยืดหยุ่นได้

-มีความบกพร่อง ของพัฒนาการด้านการเล่น

  มูลนิธิออทิสติกไทย

เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นองค์กรนิติบุคคลเอกชน ที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน บุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

โดย มูลนิธิออทิสติกไทย กรอบแนวคิด ” การพัฒนาสู่ศักยภาพ...ที่ไร้ขีดจากัด” มูลนิธิออทิสติกไทย จัดบริการตามกรอบแนวคิด ดังนี้

การสร้างเสริมสุขภาพ การจัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การฟื้นฟูสมรรถภาพ การอบรมให้ความรู้ โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิต เพื่อจัดบริการเตรียมความพร้อม การฝึกพัฒนาการสำหรับกลุ่มวัยเด็ก การฝึกทักษะชีวิตสำหรับกลุ่มวัยรุ่นและการฝึกอบรมผู้ปกครองในโครงการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

การจัดการศึกษา การจัดการศึกษาทางเลือก การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับการศึกษา ดำเนินการใน 3 ลักษณะคือ

  

  • 1.การจัดศูนย์การเรียนออทิสติกไทยเพื่อจัดบริการด้านการศึกษา นอกระบบสายสามัญแก่บุคคลออทิสติกหรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในหลักสูตรระดับต่างๆ โดยจัด ทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือIEP(Individualize Education Program)

  • 2.การประสานการจัดการเรียนร่วมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษา
  •  
  • 3.การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำมูลนิธิ ได้จัดตั้งศูนย์อาชีพออทิสติกไทย Thai Autism Vocational Center ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพแห่งแรกในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ
  •  
  • 4.การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ การประสาน คุ้มครองสิทธิ และสนับสนุนให้ได้รับสวัสดิการต่างๆโดยมูลนิธิ ในบทบาทของศูนย์ประสานงานมูลนิธิคุณพุ่ม มูลนิธิออทิสติกไทย
  • ถ้าพวกเราได้มีโอกาส ไปทำจิตอาสาที่มูลนิธิเมื่อไหร!!! ดิฉันจะนำเอาประสบการณ์และเก็บภาพดีดีมาฝากทุกๆคน นะค่ะ ^^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน 23.11.55ความเห็น (0)