ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านโป่งน้อยและมิตรภาพที่ดี

ขอบคุณเพื่อนร่วมงาน คณะครูโรงเรียนบ้านโป่งน้อย

การอยู่ร่วมกันต้องมีความสามัคคี เกื้อกูลกันและร่วมมือร่วมใจ หน้าที่ที่ได้มอบหมาย 

ดิฉันได้ฝึกสอนที่โรงเรียนบ้านโป่งน้อยมาระยะ 3 เดือน และเทอม 2 ก็จะฝึกสอนต่อ สิ่งที่ได้รับ คือมิตรภาพ รอยยิ้มของคณะครู ผู้บริหาร และคำสั่งสอน ชี้แนะแนวทาง ในการหาประสบการณ์ สิ่งที่ต้องปรับปรุงดิฉันก็จะนำไปแก้ไข และเทอม 2 จะปฏิบัติให้ดีกว่าเดิม

.......กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันมันมีความหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน ...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)