การทำลิงก์ (Link)  บนโปรแกรม Dreamweaver

ลิงก์ หรือจุดเชื่อมเอกสาร นับว่าเป็นหัวใจหลักของเอกสารเว็บ การทำลิงก์สามารถทำได้ทั้งข้อความ และรูปภาพ ในกรณีนี้จะแนะนำส่วนที่เป็นข้อความก่อน ดังนี้

การทำลิงก์เชื่อมไฟล์ การทำลิงก์เชื่อมไฟล์ สามารถทำได้หลายฟอร์แมต ทั้งไฟล์สกุล HTML และอื่นๆ โดยไฟล์อื่นๆ จะทำงานในลักษณะ Download ไฟล์

  • ทำแถบสีคลุมข้อความที่ใช้เป็นจุดลิงก์
  • สังเกตที่แถบ Properties จะเห็นรายการ Link
  • พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการให้ลิงก์
    • ชื่อไฟล์อาจจะเป็นไฟล์ . html หรือ ไฟล์ใดๆ ก็ได้ โดยจะต้องระบุ "นามสกุล" ของไฟล์ด้วยเสมอ (หมายเหตุ ระวังเรื่องพิมพ์ชื่อไฟล์ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ถือว่าเป็นคนละตัวกัน)
    • สามารถใช้ปุ่มสัญลักษณ์รูปแฟ้มสีเหลือง เลือกไฟล์ได้

 

  เมื่อกำหนดชื่อไฟล์ที่ต้องการลิงก์จากรายการ Link เรียบร้อยแล้ว ให้นำเมาส์มาคลิกในพื้นที่ทำงาน เพื่อยืนยันการกำหนดลิงก์

การยกเลิกลิงก์

  • ให้คลิกเมาส์ ณ จุดลิงก์เดิม ลบรายชื่อไฟล์ออกจากรายการ Link