ผมได้บันทึกเกณฑ์ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ เกี่ยวกับการปรับเกณฑ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ บันทึกนี้ขอนำเกณฑ์ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ มาให้ชาว Office KM ได้ร่วม ลปรร. กันครับ

    เกณฑ์การตัดสิน

  • มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  • มี (1) + มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
  • มี (2) + มีการวางระบบการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมภายใน
  • มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ
  • มี (4) + มีการพัฒนางานโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ

    สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากเกณฑ์นี้ว่า

    - ควรพิจารณากำหนดเกณฑ์การตัดสินให้เหมาะสม เนื่องจากเกณฑ์ที่ใช้อยู่มีความเป็นอิสระต่อกัน ไม่ได้อยู่ในรูปแบบวงจร PDCA ควรเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก

    - ควรมีเกณฑ์ ที่เป็นเกณฑ์ที่แสดงถึงคุณภาพของแต่ละภารกิจหลัก คือ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และกำหนดเป้าหมายของระดับความพึงพอใจให้ชัดเจน

    - ควรพิจารณาเพิ่ม/ปรับ/จัดทำข้อมูลประกอบ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ สมศ. / กพร. ในมาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.8 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ / งบดำเนินการทั้งหมด (สมศ.) หรือ มิติที่ 3 การประหยัดงบประมาณ และการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย (กพร.)


        ชาว Office KM ในกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คิดว่าจะปรับเกณฑ์อย่างไรดีครับ

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                           7 พ.ย. 49