Office KM : 18. ปรับเกณฑ์อย่างไรดีกับดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ

บอย สหเวช

  ผมได้บันทึกเกณฑ์ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ เกี่ยวกับการปรับเกณฑ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ บันทึกนี้ขอนำเกณฑ์ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ มาให้ชาว Office KM ได้ร่วม ลปรร. กันครับ

    เกณฑ์การตัดสิน

  • มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  • มี (1) + มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
  • มี (2) + มีการวางระบบการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมภายใน
  • มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ
  • มี (4) + มีการพัฒนางานโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ

    สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากเกณฑ์นี้ว่า

    - ควรพิจารณากำหนดเกณฑ์การตัดสินให้เหมาะสม เนื่องจากเกณฑ์ที่ใช้อยู่มีความเป็นอิสระต่อกัน ไม่ได้อยู่ในรูปแบบวงจร PDCA ควรเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก

    - ควรมีเกณฑ์ ที่เป็นเกณฑ์ที่แสดงถึงคุณภาพของแต่ละภารกิจหลัก คือ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และกำหนดเป้าหมายของระดับความพึงพอใจให้ชัดเจน

    - ควรพิจารณาเพิ่ม/ปรับ/จัดทำข้อมูลประกอบ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ สมศ. / กพร. ในมาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ 5.8 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ / งบดำเนินการทั้งหมด (สมศ.) หรือ มิติที่ 3 การประหยัดงบประมาณ และการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย (กพร.)


        ชาว Office KM ในกลุ่มงานการเงินและพัสดุ คิดว่าจะปรับเกณฑ์อย่างไรดีครับ

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                           7 พ.ย. 49 บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#officekm#ดัชนีที่10.2-50

หมายเลขบันทึก: 57722, เขียน: 07 Nov 2006 @ 16:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ขวัญเรือน แดงเรือ
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
เกณฑ์ข้อ 3 ขอเพิ่ม " มีการประเมินผลการดำเนินงานของงานการเงินและพัสดุ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา"  ไม่รู้คนอื่นคิดแบบไหน เป็นข้อเสนอค่ะ
ดาวรุ่ง จันทร์เปรม
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับคุณขวัญค่ะ เพราะว่าเรา ได้คุยกันแล้วเบื้องต้น เมื่อวันที่เราคิดหัวข้อวิจัยสถาบันของงานการเงินและพัสดุค่ะ

ญ.เกต
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

เกณฑ์ข้อที่ 4 เปลี่ยนแปลงเป็น "มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินและพัสดุ อยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่า หรือ เท่ากับ 3 "

และนำข้อมูลการเงินประกอบการพิจารณา ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ กพร.นำเสนอไปด้วย ในเกณฑ์ข้อที่ 4

เกณฑ์ข้อที่ 5 เปลี่ยนแปลงเป็น"มี (4) + มีการพัฒนางานโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืองานวิจัยสถาบันมาใช้ในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ"