1. พระราชบัญญัติการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พระราชบัญญัติมีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ำการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

รวมพระราชบัญญัติการศึกษา (พรบ.การศึกษา) 38ฉบับ ดังนี้

- พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
- พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
- พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- พรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
- พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547
- พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พรบ. ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
- พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
- พรบ. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547
- พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
- พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- พรบ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- พรบ. เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
- พรบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
- พรบ. สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548
- พรบ. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548
- พรบ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
- พรบ. มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
- พรบ. การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
- พรบ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
- พรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
- พรบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550
- พรบ. มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550
- พรบ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
- พรบ. จุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
- พรบ. ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551
- พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
- พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
- พรบ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
- พรบ. ลูกเสือ พ.ศ.2551
- พรบ. การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551


อ้างอิง:http://www.kruinter.com/show.php?id_quiz=233

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมทางการศึกษาความเห็น (0)