​การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

          มทร. ศรีวิชัย จัดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธการสอนและการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ และ รศ. มนัส อนุศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญผมไปบรรยายเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนในศตวรรษที่ ๒๑ จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๑๐ ส.ค. ๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)