หน่วยฝึกงานที่ 7 เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สัปดาห์ที่10

หน่วยฝึกงานที่ 7 เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

ปรับเปลี่ยนรูปเล่มโครงสร้างตามแบบที่อาจารย์ได้ให้มา เพื่อให้รูปเล่มแบบรายงานเปลี่ยนเป็นในรูปแบบวิจัยโดยช่วยกันทำความเข้าใจกับหัวข้อของอาจารย์ได้บอกมา ได้นำเอกสารของกองศึกษาไปส่งให้ที่ห้องรองปลัดและได้กลับมาจัดโต๊ะ เก้าอี้ในห้องประชุมให้กับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่ หมู่1 บ้านบางกะโด หมู่ที่2 บ้านบางกะโด หมู่ที่3บ้านหนองอ้อ หมู่ที่4บ้านสิงห์ หมู่ที่5บ้านสิงห์ หมู่ที่6บ้านด่าน หมู่ที่7กำแพงเหนือ หมู่ที่8กำแพงใต้ หมู่ที่บ้านด่าน หมู่ที่10บ้านน้ำหัก หมู่ที่11ดอนโพ หมู่ที่12บ้านทุ่ง และเมื่อผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ได้ประชุมเสร็จก็ได้จัดเก็บห้องประชุมอย่างเรียบร้อย พี่ทักเป็นพี่ที่กองศึกษาได้มอบหมายงานให้เขียนใบเสร็จค่าใช้จ่ายงานกีฬาเยาวชนของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ และจัดทำโครงการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนั้นคือโครงการอบรมการนวดแผนไทย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ในวันที่3 สิงหาคม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือ ชาวบ้านหมู่ที่1 ตำบลบ้านบางกะโดที่สนใจกับกลุ่มสตรีแม่บ้าน โดยมีพี่ สิริกร เทพพิทักษ์ และพี่ เอกชัย ดวงแก้ว(พี่เลี้ยง) เป็นผู้ให้คำแนะนำและที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ และชาวบ้านได้สนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พวกกระผมได้เข้าทำกิจกรรมด้วยโดยการให้วิทยากรได้มานวดและพูดเกี่ยวกับระบบของร่างกายว่าจุดไหนในร่างกายเป็นอะไรและจะนวดรักษาอย่างไรให้ถูกวิธีและผ่อนคลาย หรือรักษาต้องนวดแบบใด ชาวบ้านที่ได้มาเข้าร่วมในครั้งนี้ก็ปวดเมื่อยตามร่างกาย และบางคนก็เป็นโรค เช่น โรคเบาหวาน ความดัน พี่วิทยากรหรือผู้ชำนานเรื่องการนวดแผนไทยก็ได้บอกว่าพวกที่เป็นโรคแบบนี้จะไม่สามารถ นวดเหมือนกันคนที่ร่างกายปกติสมบูรณ์ได้เพราะจากที่จะเป็นการรักษาอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ร้ายแรงตามมาก็ได้ และการนวดให้กับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะกระดูกและเส้นเอ็น ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน โครงการที่กลุ่มกระผมได้จัดขึ้น เพื่อทำให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมหรือชาวบ้านหมู่ที่1บ้านบางกะโดได้มีความสุขทางร่างกายและใจ การที่ทำให้ร่างกายได้ผ่อนคลายโดยการนวดแผนไทย เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของชาวบ้านได้ดีเพราะจะได้วิชาการรักษาและยังสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย และระหว่างที่ได้ทำกิจกรรม(นวดแผนไทย)ก็ได้มีการพักเบรคให้กับผู้นวดได้พักผ่อนด้วยเช่นกันจึงได้จัดน้ำ กาแฟ โอวันติน และขนม ไว้เลี้ยงผู้นวด โดยโครงการที่พวกกระผมได้จัดขึ้นได้จัดครึ่งวันเริ่มโครงการในเวลา 9.00-12.00น. ชาวบ้านหมู่ที่1บ้านบางกะโด ได้ให้ความร่วมมือ กันเป็นอย่างดี มีคนต้องการเรียนการนวดแผนไทยได้มารองนวดดูและได้มีชาวบ้านให้ความร่วมมือและสนใจที่จะนวดแผนไทยเพราะการนวดแผนไทยเป็นการนวดเพื่อรักษาโรคภัยของกระดูก เส้นเอ็น และการไหลเวียนของเส้นเลือดของร่างกายเป็นอย่างดี และสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัวทำให้ชาวบ้านนำความรู้ไปต่อยอดได้ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างคนในชุมชน คนในชุมชนได้พูดคุยกัน และผู้ที่มีความรู้ก็บอกกันต่อๆไปเพื่ออนุรักษ์การนวดแผนไทยไว้เพื่อสืบสานให้กับคนรุ่นต่อๆไป เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของไทยเอาไว้ การนวดแผนไทยต้องใช้ความชำนานและความรู้ ผู้ที่จะต้องการนวดเป็นอาชีพหรือนวดเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ป่วย เราต้องมีความรู้เพราะการนวดแผนไทยจะเป็นการนวดแบบเป็นหลักการ การจัดกระดูก การกดจุด การจัดเส้นเอ็น การนวดเพื่อให้เลือดไหลเวียนในร่างกายได้สะดวก ถ้าเราไม่ศึกษาไม่มีความรู้การที่นวดจะเกิดผลเสียและจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ อาจจะร้ายแรงสูงสุดถึงกับพิการ ก็เป็นได้เราจึงจัดอบรมขึ้นเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และวิทยากร(หมอนวดแผนไทย)จึงได้มีหนังสือเพื่อจัดสอนอย่างถูกวิธีเพื่อผู้ที่ไม่เข้าใจก็สามารถหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการอ่าน ในหนังสือจะสอนอย่างละเอียดและผู้ที่อ่านไม่ค่อยจะเข้าใจในหนังสือจะมีภาพประกอบเพื่อให้ผู้ที่อ่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ชาวบ้านในหมู่ที่1 บ้านบางกะโดได้มีความเป็นกันเองมากได้พูดคุยกัน ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี ผู้ที่เข้าใจก็สอนผู้ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพราะบางคนที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ได้มีประสบการณ์ และเป็นผู้ที่ชำนานอยู่แล้วได้มาเข้าร่วมด้วยจึงทำให้ประสิทธิภาพในการนวดแผนไทยเกิดความสมบูรณ์และไม่มีข้อบกพร่อง หรือบกพร่องน้อยที่สุดโครงการอบรมนวดแผนไทยในครั้งนี้ได้มีระยะเวลาการจัดอยู่ทั้งสิ้น10วัน ครบตามหลักสูตรที่สามารถจะนำไปต่อยอดได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวบ้าน และในวันศุกร์ที่ 8 ได้เข้าร่วมโครงการคลองสวยน้ำใสของกองสาธารณสุข ที่มีการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง เจ้าหน้าที่ทุกกองงานของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ทหารช่างกองร้อยที่52 ตำรวจและประชาชนในตำบลบ้านสิงห์ทั้ง12หมู่ โดยจะแบ่งกันไปเป็นจุดๆให้ได้รอบตำบลเพื่อพัฒนาทั้งหมู่บ้านและลำคลองให้ดุสะอาดและน่าอยู่ โดยมีนายอำเภอโพธารามเป็นผู้เปิดงานในครั้งนี้และได้มีการโยน emบอลลงไปบำบัดน้ำที่เสียในคลอง

ตลอดระยะเวลาฝ่ายในอาทิตย์ที่ฝึกงานนี้เราได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายทั้งจากเทศบาลและงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ได้มีการจักโครงการเสริมสร้างความรู้และอาชีพให้กับคนในชุมชนและได้มีจิตอาสาในการช่วยพัฒนาหมู่บ้านโดยการกวาดถนน ตัดต้นไม้ต้นหญ้าและช้อนขยะขึ้นมาจากลำคลองเป็นการทำที่สละเวลาส่วนตัวเพื่อกับส่วนรวมเพื่อให้ชุมชน สังคมของเราหน้าอยู่ถึงแม้ว่าเราจะทำไม่ได้มากแต่เราก็ทำช่วยกันคนละไม้คนละมือทุกอย่างก็จะดีได้อย่าคิดเพียงไม่ใช่ของเราเราไม่ได้ทำเราเลยไม่รักษาถึงแม้พวกกระผมจะไม่ใช่คนในพื้นที่แต่ก็ได้ทำลงทั้งแรงกานแรงใจเป็นการปลูกจิตสำนึกไปในตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่7 เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ หมู่เรียน54/61ความเห็น (0)