ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ มีดังนี้...

ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ

            ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร  ซึ่งประโยชน์ของระบบสารสนเทศที่เด่นชัดมีดังนี้

            1.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  ช่วยให้การกำเนินงานมีความถูกต้อง  สะดวก  และรวดเร็ว  กรณีที่องค์การนำมาประยุกต์ใช้จะช่วยให้การสื่อสารตและการติดต่อประสานงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

            2.  ช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขัน  นำมาประยุกต์เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ  เพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้า

            3.  ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ  ช่วยให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารสำหรับการสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจ  การควบคุมและการเพิ่มผลผลิต  ตลอดจนการวิเคาระห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน

            4.  ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต  ช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น  การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การมีความสะดวกและรวดเร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศความเห็น (0)