ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๗


ผลการประกวดการดำเนินงานโครงการโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2557

ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นประจำปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ - จังหวัดยะลา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ - จังหวัดอุดรธานี

รางวัลชมเชย ได้แก่ - จังหวัดสกลนคร - และจังหวัดสุโขทัย

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่

- จังหวัดนนทบุรี - จังหวัดหนองคาย - จังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดเพชรบุรี

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ได้แก่

- จังหวัดเชียงราย - จังหวัดนราธิวาส - จังหวัดระยอง - จังหวัดอุตรดิตถ์

ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่

- จังหวัดเพชรบูรณ์ - จังหวัดร้อยเอ็ด - จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดสระแก้ว - จังหวัดอำนาจเจริญ

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่

- จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดชลบุรี - จังหวัดราชบุรี

ต้นแบบระดับทอง ได้แก่

- จังหวัดกำแพงเพชร - จังหวัดจันทบุรี - จังหวัดปราจีนบุรี - จังหวัดสุรินทร์

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่

- จังหวัดสระบุรี - จังหวัดหนองบัวลำภู

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 1 ได้แก่

- จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดยโสธร

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ดีเด่นประจำปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

- ชุมชนผดุงมาตร จังหวัดนราธิวาส

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่

- ชุมชนบ้านสว่าง จังหวัดขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่

- ชุมชนบ้านนายม จังหวัดเพชรบูรณ์

รางวัลชมเชย ได้แก่

- ชุมชนมหาชัย จังหวัดกำแพงเพชร

- ชุมชนบ้านโคกล่าม จังหวัดหนองบัวลำภู

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่

- ชุมชนบ้านคลองท่อมใต้ จังหวัดกระบี่

- ชุมชนบ้านป่าลัน จังหวัดเชียงราย

- ชุมชนบ้านบาโงยซิแน จังหวัดยะลา

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ได้แก่

- ชุมชนบ้านดงกลาง จังหวัดขอนแก่น

- ชุมชนบ้านไผ่งาม จังหวัดสระแก้ว

- ชุมชนตำบลน้ำอ่าง จังหวัดอุตรดิตถ์

ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่

- ชุมชนเทศบาลตำบลมะขาม จังหวัดจันทบุรี

- ชุมชนบ้านหนองตะไก้ จังหวัดนครราชสีมา

- ชุมชนบ้านแคนน้อย จังหวัดยโสธร

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่

- ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง จังหวัดพังงา

- ชุมชนบ้านหนองแก จังหวัดหนองบัวลำภู

ต้นแบบระดับทอง ได้แก่

- ชุมชนบ้านเปลาะปลอ จังหวัดนครราชสีมา

- ชุมชนคลองเรือ จังหวัดสระบุรี

- ชุมชนบ้านกุดเต่า จังหวัดหนองบัวลำภู

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่

- ชุมชนตำบลวัดแก้ว จังหวัดราชบุรี

- ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน จังหวัดภูเก็ต

- ชุมชนศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย

- ชุมชนตำบลบ้านหม้อ จังหวัดลพบุรี

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่นประจำปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

- โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่

- โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่

- โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จังหวัดปัตตานี

รางวัลชมเชย ได้แก่

- โรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม“นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูล

- โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

- และโรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่

- โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี

- โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

- โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง

- โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์

- โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี

- โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

- โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” จังหวัดสมุทรสาคร

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ได้แก่

- โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

- โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

- โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว

- โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน จังหวัดสุรินทร์

ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่

- โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส

- โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี

- โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่

- โรงเรียนเซนต์ปอลล์คอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี

- โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู

ต้นแบบระดับทอง ได้แก่

- โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

- โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี

- โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม

- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

- โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา

- โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่

- โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 ได้แก่

- โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ดีเด่นประจำปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

- วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่

- วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่

- วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลชมเชย ได้แก่

- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

- และวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่

- มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จังหวัดยะลา

- ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

- วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ได้แก่

- วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา

- วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ดีเด่นประจำปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

- โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่

- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC2 สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่

- บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย ได้แก่

- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าโชคชัยร่วมมิตร กรุงเทพมหานคร

- บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่

- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) จังหวัดหนองบัวลำภู

- บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ปมาร์เก็ตติ้ง จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์

- บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จังหวัดราชบุรี

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ได้แก่

- บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี

ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่

- บริษัท แวกซ์กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี

- บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โรงงานบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่

- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

- บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ

- บริษัท สุพารา จำกัด จังหวัดพังงา

ต้นแบบระดับทอง ได้แก่

- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดีเด่นประจำปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) จังหวัดชัยนาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่

- บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) จังหวัดตรัง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่

- บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์

รางวัลชมเชย ได้แก่

- บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด จังหวัดมหาสารคาม

- และบริษัท ไทยซัมมิทฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่

- บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด จังหวัดสระแก้ว

- บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ได้แก่

- บริษัท ท้อปเทร็นด์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จังหวัดชลบุรี

- บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์

- บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี

- บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี

ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่

- บริษัท พานาโซนิคแมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

- บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด จังหวัดระนอง

- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่

- บริษัท สหเรือง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร

ต้นแบบระดับทอง ได้แก่

- บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาโคราช จังหวัดนครราชสีมา

- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) จังหวัดยโสธร

- บริษัท ฟูรูกาวาเม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่

- บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

- บริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

- บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จังหวัดนครปฐม

ต้นแบบระดับเพชร ได้แก่

- บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ดีเด่นประจำปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

- ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 1 โซน 7 เขตลาดกระบัง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่

- ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา เขตบางขุนเทียน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่

- ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ เขตมีนบุรี

รางวัลชมเชย ได้แก่

- ชุมชนอัลกุ๊บรอ เขตสวนหลวง

- ชุมชนซอยสถาพร เขตราษฎร์บูรณะ

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่

- ชุมชน ปตอ.1(1) เขตหลักสี่

- ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง เขตหนองจอก

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ได้แก่

- ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 324 เขตหลักสี่

- ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 4 โซน 10 เขตลาดกระบัง

ต้นแบบระดับทอง ได้แก่

- ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 เขตบึงกุ่ม

 

หมายเลขบันทึก: 572855เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2014 15:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 กรกฎาคม 2014 15:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี