Infographics

Infographics คือ การนำข้อมูลหรือความรู้ที่ได้มา แล้วนำมาสรุปให้เป็นสารสนเทศ หรือข้อมูลที่มีการประมวลผลแล้ว ให้อยู่ในลักษณะของ รูปภาพ ลายเส้น แผนภูมิ ฯลฯ ซึ่งทำให้ดูแล้วมีความน่าสนใจ อ่านเข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ชัดเจน โดยไม่ต้องมีผู้มาคอยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของการบรรยาย ซึ่งอาจทำให้เกิดความซับซ้อนของข้อมูลและเข้าใจยากได้ 

ตัวอย่าง Infographics ที่อยู่ในลักษณะของรูปภาพ

ตัวอย่าง Infographics ในรูปแบบออนไลน์ 

แผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 3) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาความเห็น (0)