HR-LLB-TU-2556-TPC-เป้าหมายการเรียนวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกันในแง่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิ เพื่อดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษาศาสนา และสถานภาพทางกายและสุขภาพรวมทั้งความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นๆที่ขึ้นกับพื้นฐานทางสังคม สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้[1]

จากข่าวสาร หนังสือพิมพ์หรือบทความทางโทรทัศน์ในปัจจุบันนั้นล้วนมีการนำเสนอและสอดแทรกความสำคัญของคำว่า “สิทธิมนุษยชน” อยู่ไม่น้อย เนื่องจากคนในปัจจุบันยังไม่ค่อยเข้าใจในความสำคัญของสิทธิมนุษยชน อันส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ดังนั้นจึงเริ่มจุดประกายความสนใจในตัวของข้าพเจ้าว่าเหตุใดคนในปัจจุบันจึงปล่อยปละละเลยสิทธิมนุษยชนทั้งโดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจในการศึกษารายวิชา น.396 เพื่อหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้รับจากรายวิชานี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่มากก็น้อย

ในการเรียนวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนนั้น เป้าหมายประการแรกของข้าพเจ้าก็คือนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับตัวของข้าพเจ้าเอง โดยใช้ปกป้อง สิทธิเเละเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เนื่องจากตัวเราเองเป็นผู้เรียนดังนั้นการเริ่มจากตนเองนั้น เป็นสิ่งที่ง่ายและสมควรมากที่สุดที่จะเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน

ประการที่สองคือนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียน ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นไม่มากก้อน้อยตามโอกาสต่าง ๆ เนื่องจากหากความรู้และความเข้าใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชนไม่แพร่กระจายไปยังผู้อื่นแล้ว ก็จะทำให้การตระหนักในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในตัวของแต่ละบุคคลก็น้อยลงด้วยเช่นกัน อันส่งผลทำให้ประเทศชาติพัฒนาช้าลง เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน ไม่ใช่เพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงเท่านั้น

และประการสุดท้ายคือต้องการศึกษากรณีตัวอย่างในเรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อทำให้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ตนเองตระหนักในการใช้สิทธิมนุษยชนในการรักษาผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น 

อ้างอิง
[1] สิทธิมนุษยชน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://kittayaporn28.wordpress.com-human-right/ (วันที่ค้นข้อมูล : 18 พฤษภาคม).

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิทธิมนุษยชนความเห็น (0)