ในที่สุดชุมชนสารบรรณม.อ. ได้เดินทางมาถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือได้เข้ารับการอบรมการใช้ blog (วิทยากร คุณโอ๋ อโณทัย) ถึงแม้ผู้เข้าอบรมจะเป็นเพียง 30% ของชุมชนสารบรรณทั้งหมด แต่ก็คาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมที่มาจากตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ จะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงาน (ใหม่ๆ อาจจะยังไม่ชำนาญ แต่ถ้าใช้บ่อยๆ ก็จะเกิดความชำนาญเอง) ขอเชิญชวนให้ชุมชนสารบรรณทุกคนช่วยกันเขียน blog ด้วย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ของการใช้ gotoknow เพื่อชุมชนสารบรรณ

1. เป็นช่องทางสื่อสารของชุมชนสารบรรณ

2. เป็นสื่อกลางในการตอบคำถามเกี่ยวกับงานสารบรรณ

3. เพื่อพัฒนาตนเอง

ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าอบรมด้วยความตั้งใจและขอขอบคุณวิทยากรที่ตั้งใจให้ความรู้แก่พวกเราเกิน 100% มา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณมากค่ะ