อาจารย์และนักวิชาการคณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรขยายพันธุ์พืชและผลิตมะนาว

เพื่อให้เกษตรกรประสบผลสำเร็จต่อการผลิตมะนาวนอกฤดู การให้ความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่การคัดเลือกกิ่งพันธุ์ วิธีการปลูก วิธีการตัดแต่งกิ่งและเทคนิคการงดน้ำ การให้น้ำบังคับการออกดอก นับว่ามีความสำคัญยิ่ง

 

      

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และนายสมยศ มีทา นักวิชาการเกษตร สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเชิญจากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภูมินิเวศน์กาฬสินธุ์-นครพนม เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีเสียบยอดและการผลิตมะนาวนอกฤดู ในงาน มหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน อาหารปลอดภัย ภาคอีสาน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านกุดตาใกล้พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ มีภาคีเครือข่ายของภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557
          นายสมยศ มีทา กล่าวว่า ปัจจุบันแนวคิดเรื่องการผลิตมะนาวนอกฤดูกาล เริ่มมีเกษตรกรหลายรายให้ความสนใจ แต่เกษตรกรยังไม่เข้าใจหลักการในการผลิตที่ถูกต้อง ซึ่งการผลิตมะนาวมีเทคนิคที่สำคัญในการบังคับให้ออกดอกได้ โดยการกำหนดระยะเวลาในการงดน้ำและการให้น้ำที่ถูกต้อง ผลผลิตในบางช่วงเวลาขาดตลาดทำให้ราคามะนาวค่อนข้างสูง การที่เกษตรกรสามารถผลิตเองเพื่อใช้รับประทานได้ จึงเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ หรือบางรายสามารถปลูกมะนาวจนทำเป็นอาชีพหลักได้ การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในกระบวนการผลิต ตั้งแต่เริ่มผลิตกิ่งพันธุ์ การคัดเลือกกิ่งพันธุ์ วิธีการปลูก การวางบ่อซีเมนต์ วิธีการตัดแต่งกิ่งและเทคนิคในการงดน้ำสำหรับบังคับการออกดอกของมะนาว จึงนับว่ามีความสำคัญยิ่งเพื่อให้เกษตรกรประสบผลสำเร็จ
          นายสมยศ มีทา กล่าวต่อว่า “การส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้เทคนิคในการเสียบยอดมะนาวบนต้นตอมะขวิดและมะนาวควาย จะทำให้ได้ต้นมะนาวที่แข็งแรงและผลิตได้ปริมาณมาก เกษตรกรสามารถเรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์โดยวิธีนี้ นำไปผลิตกิ่งพันธุ์มะนาวและไม้ผลหลายชนิด เพื่อจำหน่ายเป็นการสร้างอาชีพเสริมได้อีกด้วย”

          สมยศ มีทา ข้อมูลข่าว/ภาพ
          กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)