การสร้างเสริมสุขภาพตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม

การสร้างเสริมสุขภาพตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

จัดโดย นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์พรทิวา คงคุณ

ได้ชื่นชมกิจกรรมดีๆที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน ที่สอดรับกับการเกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้

1.Authentic Learning เป็นการเรียนรู้ที่เน้นสถานการณ์จริง ทั้งในห้องเรียนและเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆ

กิจกรรมที่จัด

นักศึกษาได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โดยมีกิจกรรม

1) นำเสนอฉบับย่อแนวคิดในการดำเนินการจากการค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจศึกษาตามช่วงวัยที่อาจารย์มอบหมาย โดยคำนึงถึงกิจกรรมพื้นบ้านที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในวันแถลงข่าวสถาปนามหาวิทยาลัย

2) ได้นำเสนอต่อผู้เข้าชมที่เป็นทั้งประชาชน นักศึกษา นักเรียน ให้เห็นการส่งเสริมสุขภาพของแต่ละวัยตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

3) ได้ลงปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการพยาบาลกับประชาชนในแต่ละช่วงวัยและให้สุขศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย โดยความรู้จากการศึกษาพยาบาลเบื้องต้น ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2

4) นักศึกษาสามารถใช้ภาวะผู้นำในการจัดเวทีวิชาการในเรื่องที่ตนสนใจ โดยขัดการแข่งขันในนักเรียน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้

2.Internal Motivation ความสนุกสนานจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เพราะเกิดจากแรงจูงใจภายใน

1) จากการสะท้อนคิด พบว่า นักศึกษามีความภาคภูมิใจที่ได้่ใช้ความรู้ทางการพยาบาล ในการจัดนิทรรศการให้ความรู้กับประชาชน

2) นักศึกษารู้สึกสนุกที่ได้ค้นคว้าหาความรู้ในสิ่งที่ตนสนใจด้วยตนเอง

3.Mental Model Building เป็นวิธีทำให้เกิดการเรียนรู้จากการประสมประสานความคิด ความจริง ความสัมพันธ์ของสิ่งหรือเรื่องราวต่างๆข้อสรุปแม้กระทั่งความเข้าใจผิดที่เคยเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นๆ

1) นักศึกษาปรับเปลี่ยนวิธีการนำ้เสนอให้เหมาะกับบริบทของประชาชน

2) นักศึกษาได้เรียนรูวิถีชีวิตและเข้าใจประชาชนในพื้นที่มากขึ้น

สิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วคือ ความสัมพันธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาและกลุ่มนักศึกษาที่มีความประทับใจซึ่งกันและกัน เป็นบรรยากาศที่ดีนอกเหนือจากการเป็นโค้ชตัวจริง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะพยาบาลศาสตร์ความเห็น (0)