.....ความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาการจัดการความรู้ทางการศึกษา.....

ความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาการจัดการความรู้ทางการศึกษา

         

          ความรู้ที่ได้  วิชาการจัดการความรู้ทางการศึกษาเป็นสิ่่่งสำคัญอย่างมากต่อการเรียนซึ่งความรู้ที่ดิฉันได้รับคือ ดิฉันได้รับจากการเรียนวิชาการจัดการความรู้ทางการศึกษาคือ ได้รู้ว่าความรู้คืออะไรมีกระบวนการคิดอย่างไร

มีการจัดการความรู้แบบไหน มีจุดเริ่มต้นการจัดการความรู้แบบไหน ได้รู้วิวัฒนาการของการจัดการความรู้

ประเภทของความรู้ Explict Knowledge , Tacti Knowledge การเปลี่ยนแปลงสถานะของความรู้ SECI MODEL

ได้รู้ระดับของความรู้ ได้เรียนรู้กระบวนการการพัฒนาความรู้ ได้รู้โครงสร้างและปัจจัยประกอบ Chief knowledge officer , knowledge stee committee ,

KM Expert , knowledge Management Information Technologe ได้รู้ปัจจัยด้านเครื่องมือการจัดการองค์กร กระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง change Management Process องค์ประกอบสำคัญของการบริหารจัดการความรู้ ได้รู้ว่าว่าในองค์ประกอบที่สำคัญจของการบริหารจักการความรู้มีอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไร การกำหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ว่าเราต้องกำหนดอะไรบ้าง ทุนทางปัญญา INTELLCTUAL CAPITAL ได้รู้ความหมายของทุนของปัญญาว่าเกิดจากอะไรมีไว้ทำอะไร ประเภทของทุนทางปัญญาว่ามีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างนำมาใช้ในโอกาสไหน ทุนสารสนเทศ Information capital กระบวนการจัดการการองค์ Knowledge management Processrs

กลยุทธ์การจัดการทางปัญญา ได้รู้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้ ว่ามีบทบาทของเทศโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการความรู้ในองค์กร

          ความรู้จากวิชานี้ทำให้ดิฉันได้รู้หลายเรื่องเพราะบางเรื่องดิฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลย เป็นการแชร์ประสบการณ์จากเพื่อนและอาจารย์มีประโยชน์มาก นอกจากจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนในอนาคตแล้วยังสามารถนำไปใช้ในทางธุรกิจหรือด้านการจัดการองค์กรได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ที่ฉันมีก่อนออกไปสอนน้องๆความเห็น (0)