โคลง ขนด กลอน ๔   : บวชชีหนีรัก

โคลงกระทู้

บวช ใจ ไกล กอด ผู้   พบ พิง    
ชี จัก ทุก พลอด หญิง   แต่ แพ้    
หนี แหนง ฝ่าย คำ จริง   โศก พล่าน ทุกข์ มา
รัก หน่าย คอย หวาน แท้   ซ่าน สิ้น สุข เยือน
  อ่านจากบนลงล่าง ๙แถว เป็นกลอน๘

กลอนแปด

บวชชีหนีรักใจมักแหนงหน่าย               ไกลทุกฝ่ายคอยกอดพลอดคำหวาน

ผู้หญิงจริงแท้พบแต่โศกซ่าน                 พิงแพ้พล่านสิ้นทุกข์สุขมาเยือน