รองสุรพลมอบนโยบายการทำงานส่งเสริมปี2557ที่ร้อยเอ็ด ****วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน โทร.085-7567108

 

รองสุรพลมอบนโยบายการทำงานส่งเสริมปี2557ที่ร้อยเอ็ด

 

          วานนี้(14 มกราคม 2557)นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปเป็นประธานการมอบนโยบายงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2557 ณ ห้องประชุมศาลาเกษตรอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด มีนักส่งเสริมการเกษตร ระดับมืออาชีพ 200 คน จาก 20 อำเภอ นำโดย นายวสันต์  สวัสดิรัมย์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกล่าวว่า

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีภารกิจที่หลากหลายและครอบคลุมในทุกพื้นที่ บทบาทของนักส่งเสริมการเกษตร ความเป็นตัวตน และอัตลักษณ์ของนักส่งเสริมการเกษตรอย่างชัดเจนในฐานะของ “ผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่” และ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” กรมส่งเสริมการเกษตรมีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือคติประจำใจ และนำไปใช้ในการทำงานประจำวัน คือ “การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีที่สุด” หรือ Change to the Best โดยเริ่มต้นจากตัวเองเป็นอันดับแรก นักส่งเสริมการเกษตรต้องปรับบทบาทของตนเอง ต้องเปลี่ยนทั้งวิธีคิดและวิธีการทำงาน รวมทั้งต้องปรับทั้งระบบการทำงานส่งเสริมการเกษตร ให้สามารถบูรณาการทรัพยากรจากทุกภาคส่วน จึงจะสามารถนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง

          นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นโยบาย มี 3 ด้าน คือ การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ การบริหารจัดการข้อมูล และการบริหารจัดการองค์กร ตามวิสัยทัศน์ “กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” โดยการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร 

ในรูปแบบ MRCF System คือ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเตรียมเข้าทำงานในพื้นที่ โดยเน้นการใช้ข้อมูลแผนที่ (Mapping) ประสานและให้บริการเกษตรกรด้วยวิธีการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกล (Remote Sensing)ใช้วิธีการจัดเวทีชุมชนในการทำงานและร่วมดำเนินการกับเกษตรกร ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแบบมีส่วนร่วม(Community Partcipation)โดยร่วมกับเครือข่ายต่างๆเช่น ศบกต./อกม./ศจช.ฯลฯ และเข้าทำงานในพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจง (Sprcific Field Sercice)โดยมีเป้าหมายและจุดมมุ่งหมายที่ชัดเจน “เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตรงจุดและยั่งยืน”

 โดยในปี 2557  กรมส่งเสริมการเกษตร ต้องการให้เกิดต้นแบบของการทำงานในพื้นที่ของ Smart Office ต้นแบบและในทุกอำเภอ ปรับปรุงงานส่งเสริมการเกษตรด้วยรูปแบบ MRCF System  ดังกล่าว

*******วัชรินทร์  เขจรวงศ์/รายงาน โทร.085-7567108

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)